Tower

Vesti

Mar 18, 2021

Objavljen je Tower 8.4 (Build 8419) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja, i možete ga preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: uvoz i izvoz modela u SAF (Structural Analysis Format) koji omogućava razmenu modela sa programima SCIA, Archicad, Allplan, RISA, FRILO, Strusoft, Axis VM, Dlubal, Sofistik, SCAD, LIRA land, IDEA StatiCa, opšte prilagođavanje programa za rad na više monitora i za rad na monitorima velike rezolucije, održanje čitljivosti tekstova u rotiranim blokovima u izveštaju, dve nove transformacije izvezenih blokova, mogućnost promene zone oblasima armiranja, novi seizmički propis NTC2018 (italijanski),..


Kompletan spisak novina koje donosi Tower 8.4:

 • SAF Uvoz i izvoz. SAF (Structural Analysis Format) je format za razmenu podataka (modela) između programa za proračun konstrukcija. SAF je nastao na osnovu inicijative iz Nemetschek Group-e i trenutno u inicijativi učestvuju SCIA, Graphisoft, Allplan, RISA, FRILO, Strusoft, Axis VM, Dlubal, Sofistik, SCAD, LIRA land, Radimpex and IDEA StatiCa
 • Opšte prilagodjavanje programa za rad na racunarima sa vise monitora i za rad na na monitorima velike rezolucije sa skaliranjem tekstova vecim od 100%
 • Pri uređivanju izveštaja, osim postojećih orijentacija blokova Uspravno i Položeno, uvedene su i dve nove orijentacije - Uspravno(-) i Polozeno(-) (180 i 270 stepeni rotacije).
 • U uređivanju izveštaja omogućeno je automatsko postavljanje orijentacije tekstova u blokovima radi očuvanja čitljivosti (dijalog za Formatiranje izvestaja, tab: Tekst)
 • Omogućeno je menjanje zone oblasti armiranja i omogućeno je kopiranje oblasti armiranja iz jedne u drugu zonu ploče. (u komandi za promenu seta oblasti armiranja )
 • Uveden je novi seizmicki propis – Italijanski – NTC2018
 • Ažuriran je švajcarski seizmički propis i usaglašen je sa izmenama SIA 261 – 2020.
 • Omogućena je promena veličina dijaloga 'Uticaji u gredama' i 'Kombinacije opterecenja' – razvlačenje mišem, radi bolje preglednosti.
 • Izmena u algoritmu za određivanje perimetra proboja ploča na kraju zida. Dubina perimetra odgovara dužini cele ivične zone zida.
 • U šemi kombinovanja za Eurocode propise, unapređen je algoritam funkcije Objedini i omogućeno je međusobno objedinjavanje opterećenja različitih tipova. Objedinjena opterećenja se uvek pojavljuju zajedno i sa istim stanjem dominantnosti.
 • Pregrupisan dijalog za Funkcionalnost - u glavni dijalog dodata grupa „Dimenzionisanje“ i  u nju je prebaceno 5 stavki iz rezultata.
 • U komandi Kontrola setova omogućena višestruka selekcija za potrebe funkcije za generisanje boja kako bi se boje generisale samo za odabrane setove.
 • Pri uvozu iz DXF fajla, omogućen je izbor merne jedinice AutoCAD-ove jedinice. (ne mora više biti samo 1ACU=1m)
 • Nova varijanta generisanja boja pri iscrtavanju punih izolinija uticaja u površinskim entitetima - „Simetrično u odnosu na nulu“ gde se ista boja odnosi na isti opseg i pozitivnih i negativnih vrednosti.


Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih optimizacija.


Oct 08, 2020

Objavljen je Tower 8.3 (Build 8324) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: unapređenje IFC kompatibilnosti uklučujući i komandu IFC izvoz koja je još u razvoju, unapređenje algoritma generisanja kombinacija opterećenja, izvoz kombinacija graničnog stanja upotrebljivosti iz šeme kombinovanja, unapređenja i nove konfiguracije u parametrima grafičkog prikaza, unapređenje u formi i prikazu nekih izveštaja, nova mogućnost zadavanja liniskog opterećenja po gredama u skladu sa LKS grede i još mnogo drugih... Kompletan spisak novina koje donosi nova verzija je:

 

 • Uvedena je nova komanda – „IFC Izvoz“ sa kojom je omoguceno snimanje modela (ploca, zidova, greda i stubova) i mreže konačnih elemenata u IFC fajl. Komanda je u fazi razvoja.
 • Značajno unapređenje u uvozu iz IFC fajlova. Sada se koristi IfcPluPlus biblioteka. Ona omogućava učitavanje IFC fajlova svih verzija i formata, a uvoz je nekoliko puta brzi i prepoznaje se daleko veći broj načina definisanja geometrije entiteta.
 • Omogućen je Capacity Design i ako je seizmički proračun izvršen sa metodom poprečnih sila EC8.
 • Uvedena je mogućnost da se pri povratku na sklop koji je renije bio postavljen u 2D pogledu, vraća njegovo prethodno stanje zuma. U dijalogu za raspored prozora, postoji prekidač za uključivanje tog načina rada.
 • Nova mogućnost pri zadavanju linijskih opterećenja – zadavanje linijskog opterećenja u pravcu lokalnog koordinatnog sistema grede na koju pada linijsko opterecenje.
 • Ovaj način je moguć, samo ako se sve zadate linije opterećenja nalaze na gredama, i to celom svojom dužinom.
 • Uvedena je mogućnost dodavanja napomene u setovima površinskih, linijskih i tačkastih oslonaca i veza. Omogućen je i prikaz napomena i u legendama kontrole setova. U dijalogu za kontrolu setova je dodat check box kojim se uključuje prikaz napomene.
 • Unapređen algoritam generisanja kombinacija u dijalogu za kombinacije opterećenja (prilagođen i za veliki broj osnovnih slučajeva opterećenja)
 • Za EC2 bazirane propise omogućeno je da se iz sheme kombinovanja u skup pravih kombinacija ubacuju i kombinacije iz proračuna prslina (kombinacije za Granicno stanje upotreljivosti) koje se odnose na zbir dugotrajnog i kratkotrajnog dela.
 • U dijalogu za modalnu analizu se sada ispisuje napomena/obrazloženje u slučaju istovremenog koriscenja multiplikatora setova i multiplikatora u naprednim opcijama.
 • Omogućeno parcijalno kopiranja crtačkih parametara (posebno parametara za ekran i posebno parametara za papir) iz neke snimljene konfiguracije u tekuću konfiguraciju.
 • Dimenzionisanje betona, u propisu SRPS EN promenjeno podrazumevano ime za armaturu na B500
 • Poboljšan algoritam sa kojm se sračunava širina tabela u izveštajima kada je uključena opcija "tip fonta utice na sirinu tabele"
 • Tabele bi trebalo da budu nešto uže sada nego u prethodnim vezijama, ali dovoljno siroke da prikazu kompletan sadržaj.
 • Dimenzionisanje betona – proračun preseka - omogućeno približno uzimanje u obzir uticaja izvijanja.
 • Kopiranje grafickog bloka u clipboard na Ctrl+C.
 • Omogućen je izbor između 3 razlicite veličine proreda redova u izveštaju.
 • Izmena u sistemu čuvanja fajla koji sadrži izveštaj čime je omogućeno da izveštaj bude veći od 2 GB. Novi sistem je potpuno kompatibilan sa starim formatom fajla izvestaja
 • Uveden je bezbedniji algoritam automatske defragmentacije izveštaja i promenjen je kriterijum vršenja automatske defragmentacije.
 • Unapređenje u izgledu i formi seizmičkih izveštaja, izveštaja modalne analize, i izveštaja setova greda.
 • Unapređenje u šemi kombinovanja opterećenja. Uveden je poseban režim pravljenja nezavisnih skupova kombinacija u slučaju da postoji više stalnih opterećenja sa međusobnim isključivanjem.
 • Za EC2 bazirane propise omogućeno je globalno podešavanje vrednosti koeficijenta pomeraja linije zatežućih sila. Za Eurocode propise podrazumevana vrednost 1.125
 • Usklađivanje tekstualnih izveštaja rezultata. Od verzije 8.3 se multimodalni seizmicki i SRSS slučajevi opterećenja tretiraju kao dvostruki pa su i izveštaji usklađeni sa time.
 • Napravljene su izdvojene komande za kotiranje uticaja u 3D, kotiranje ekstrema i kontrolu setova (komande koje imaju svoje ikone)
 • Optimizacija i unapređenje u pravljenju izvestaja za sve slučajeve opterećenja greda. Zbog smanjene količine memorije trebalo bi da se izveštaji formiraju brže.
 • Napravljena je i uvrštena u instalaciju nova konfiguracija crtačkih parametara - „Standard“
 • Omogućavanje iscrtavanja vandomenskog kursora (strelica) popunjenog - radi bolje vidljivosti na monitorima velike rezolucije.
 • Napravljeno je i uvršteno u instalaciju nekoliko novih konfiguracija crtačkih parametara za štampu u boji: „Default – Color Print“, „Dark – Color Print“ i „Standard – Color Print“
 • Napravljena je i uvrštena u instalaciju nova konfiguracija parametara za izveštaj: „Standard“

Osim ovih novih funkcija, ovaj Build sadrži i veći broj unapređenja, optimizacija i ispravki grešaka.

 

 


Jul 09, 2020

Objavljen je Tower 8 Build 8255

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja.
Potpuno isti kod koji na Windows 10 Version 2004 izaziva zamrzavanje programa, se nalazi i u Tower-u 6, 7 i 8 i bez problema je radio prethodnij 13 godina na operativnim sistemima Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 do Upate-a od maja 2020. godine.  
Takođe, ovaj servisni Build sadrži i instalaciju Sentinel Hasp drajvera kompatibilnih sa aktuelnim Update-om Windows-a 10 (instalacija starijih verzija Sentinel Hasp drajvera je na Windows 10 Version 2004 ponekad izazivala pojavu plavog ekrana)


Jul 06, 2020

Objavljen je Tower 7 Build 7665 i možete ga preuzeti sa stranice Download

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja.
Potpuno isti kod koji na Windows 10 Version 2004 izaziva zamrzavanje programa, se nalazi i u Tower-u 6, 7 i 8 i bez problema je radio prethodnih 13 godina na operativnim sistemima Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 do Upate-a od maja 2020. godine.  
Takođe, ovaj servisni Build sadrži i instalaciju Sentinel Hasp drajvera kompatibilnih sa aktuelnim Update-om Windows-a 10 (instalacija starijih verzija Sentinel Hasp drajvera je na Windows 10 Version 2004 ponekad izazivala pojavu plavog ekrana).


Feb 20, 2020

Objavljen je Tower 8.2 (Build 8252)

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: uvođenje novog propisa za dimenzionisanje betona SRPS 1992-1-1 i značajno ubrzanje orbita u renderu 3D pogleda i poboljšanje responsivnosti orbita i zuma i u 2D i 3D prozorima...
Spisak novina koje donosi nova verzija je:

 • Dodat je novi propis za dimenzionisanje betona SRPS EN 1992-1-1. U tom propisu podrazumevana vrednost za αcc je 0.85
 • Ubrzanje orbita u renderu 3D pogleda i poboljšanje responsivnosti orbita i zuma i u 2D i 3D prozorima.
 • Pri proračunu dužina izvijanja u obzir se uzimaju i množioci iz statičkog modela. (množioci cvrstoće na savijanje greda/stubova oko osa 2 i 3.)
 • U izveštaju kontrole ploče na proboj ispisuje se ime propisa.
 • U izvestaju kontrole naprezanja zidova od opeke promenjeni su nazivi uticaja pri dimenzionisanju zidova („Msd” u “Med”).
 • U dimenzionisanju drveta po Eurocode propisima usklađeni su nazivi uticaja – dodat sufiks "ed" i upotpunjen naziv propisa.
 • Ispravak greške zbog koje se u Eurocode propisima u kontroli ploče na proboj nije poštovala korisnički zadata vrednost za αcc - Usaglašavanje naziva uticaja u izveštajima
 • dimenzionisanju betona - Mu,Nu,Tu (u PBAB87) a M1u, M2u, M3u, N1u, T2u, T3u za Eurocode propise. U srpskom jeziku (ćirilica i latinica) nazivi uticaja za dimenzionisanje uskladjeni su sa Eurocode konvencijom naziva: dodaje se sufix "ed" a transverzalna sila je V umesto T.
 • Od sada se pri brisanju ili menjanju SRSS kombinacija brišu rezultati kontrole proboja ploša na koje ova izmena utiče, kako bi se sprečilo rušenje programa pri pripremi izveštaja.
 • U dijalog za setove oslonaca dodati Tooltipovi koji ispisuju jedinicu za krutost.
 • Prilikom dodavanja faze u model koji je vec bio armiran oblastima armiranja, oblasti armiranja su ostajale u neposlednjoj fazi i nisu se mogle koristiti. Sada je obezbeđeno da se oblasti armiranja uvek pripadaju u poslednjoj fazi građenja.
 • Ispravka greške u prikazu rezultata u 3D – x32 verzija sa uključenim DirectX 7, program se povremeno zaglavljivao.
 • Ispravka pri prikazu izveštaja kontrola ploča na proboj ranije sračunatih za tekući slučaj opterecenja (anvelopski) koja je izazivala rušenje programa ako je trenutni tekući slučaj opterećenja bio običan (ne-anvelopski).

 


Feb 13, 2020

Objavljen je Tower 7 Build 7662

Ovaj Build, osim nekoliko manjih ispravki, sadrži i mogućnost da se u EC2 EN baziranim propisima zadaje koeficijenta αcc – koeficijent za uzimanje u obzir dugotrajnih efekata na čvrstoću betona...
Detaljniji spisak izmena i ispravki koje donosi ovaj Build je:

 • u EC2 EN baziranim propisima omogućeno je zadavanje koeficijenta αcc – koeficijent za uzimanje u obzir dugotrajnih efekata na čvrstoću betona.
 • ispravak greške u algoritmu za proračun ugiba po EC2 EN propisu. Podatak ζ (ceta) se sračunavao po obrascu za prsline što je u nekim slučajevima dovodilo do manje greške u dobijenim rezultatima ugiba.
 • ispravljen problem pri generisanju izveštaja površinskog opterećenja definisanog preko „Wizarda“ kada je kontura pov.opterecenja bila izrazito uska a visoka – prijavljivao je grešku „Prelom strane nije uspeo“
 • Ispravljen problem koji je ponekad izazivao rušenje programa u dijalogu za podešavanje crtačkih parametara rendera.
 • Ispravak greške u analizi pokretnog opterećenja. U slučaju da je pokretno opterećenje sadržavalo površinska opterećenja sa gabaritom manjim od veličine jednog konačnog elementa, opterećenje se raspoređivalo kao da deluje po celom konačnom elementu, pa su dobijani veći uticaji.

Nov 19, 2019

Objavljen je Tower 8.2 (Build 8222) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: nove familije čeličnih profila (UPE i UP), promena načina prikaza uticaja za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja i njihove kombinacije, prikaz dijagrama procenta armiranja greda, unapređenje komande rezultanta reakcija, nova vrsta render-a - realističan render i još mnogo drugih... Spisak novina koje donosi nova verzija su:

 • Dodata su dve nove familije profila, UPE i UP. To su valjani U profili sa paralelnim nozicama. U isporuku programa ubačena pomocna baza profila (Tower_8200UPE.$prf) koja sadrzi dve grupe ovih profila. Izvoz ovih profila u Metal Studio bice realizovan u prvom narednom Buildu Metal Studija.
 • Za SRSS ili multimodalni seizmički slučaj opterećenja, izvršena je promena načina prikazivanja uticaja. Od sada se uticaji prikazuju kao dvoznačni i dijagrami se crtaju sa obe strane, jer predstavljaju opseg uticaja a ne samo pozitivnu vrednost. -Prikaz dijagrama procenta armiranja greda/stubova i prikaz maksimalne i minimalne vrednosti procenta armiranja po gredi/stubu za potrebnu i za usvojenu armaturu.
 • U dijalozima komandi za pregled preseka u ploči, kontroli ploča na proboj, dimenzionisanja zidova i dimenzionisanja reduktora, omogućeno je uključivanje i isključivanje vidljivosti entiteta koji se pregledaju, kao i višestruka selekcija.
 • Uvedena je nova komanda - pregled reduktora.
 • Komanda kontrola setova od sada može prikazivati i razvrstavati entitete prema upotrebljenom materijalu za dimenzionisanje (beton, čelik, drvo)
 • Unapređenje komande „Rezultanta reakcija“. Omogućen je i grafčki prikaz i pravljenje izveštaja.
 • Omogućen je proračun, prikaz i izveštaj interakcionog dijagrama pri dimenzionisanju reduktora.
 • Uvedena je mogućnost prikazivanja pravca rezultante poprečne sile u pločama (sile upravne na ravan ploče)
 • Uveden je novi način prikaza modela u 3D pogledu - realistični render. To je vrsta punog rendera uz isticanje kontura-ivica.
 • U dimenzionisanju greda po EC8 EN (Capacity Design) omogućeno je i proizvoljno zadavanje dužine svetlog otvora grede.
 • Uveden je tačniji nacin proračuna veličine slučajnog ekscentriciteta spratne mase pri seizmičkom proračunu.
 • Unapređen način za odredjivanje proračunske anvelope momenata seizmickih zidova (EC8 EN) sa kojim se dobija optimalnija anvelopa na račun minimalnog povećanja vrednosti ekstremnog momenta.
 • U dijaloge za setove ploca i greda je dodata kolona za unos napomena. Prikaz napomene seta je dodat i u dijalog za kontrolu setova ploča i greda, dijalog vidljivosti po setovima i u izvestaju setova greda.
 • Promena u algoritmu odredjivanja krutosti elasticne veze sa delimicnim (procentualno zadatim) oslobadjanjem. Linearna funkcija za odredjivanje krutosti zamenjena je eksponencijalnom. Odnosi se na granicne uslove u ploci, oslobadjanje uticaja na krajevima greda i na veze.
 • U slučaju kada nekog konfiguracionog fajla nema na svom odredištu, vršiće se njegovo kopiranje pri instalaciji i u slučajevima da je odabrano zadržavanje starih konfiguracioni fajlova. To se radi i u slučaju brze instalacije.
 • U optimizaciji dimenzionisanja čeličnih nosača sa optimizacijom izbora poprečnog preseka omogućeno sortiranje kolona u dijalogu.
 • Omogućeno određivanje uticaja preseka za uticaje (Ns sa širinom) pri SRSS ili multimodalmom seizmičkom slučaju opterećenja ili kombinacije opterećenja sa njima.
 • Ubrzanje u algoritmu za dimenzionisanje niza zidova optimalnijim načinom učitavanja i određivanja uticaja u svakom preseku zida.
 • Omogućeno je dimenzionisanje reduktora u slučaju da su sve linije armature zadate kao „poznata armatura“ (program u tom slučaju ne računa potrebnu armaturu već samo kontrolu poznate armature).
 • Unapređenje komande za prikaz napona u preseku grede - omogućen je izbor mišem referentne tačke za prikaz napona misem i olakšan izbor neke od karakteristicnih tačaka.
 • U dijalogu za postavljanje načina armiranja u reduktoru, omogućena je višestruka selekcija i dodela vrednosti na desni klik miša.
 • Omogućeno je zaključavanje lejera pomocnih osa - pomoćne ose čiji su lejeri zaključani se ne mogu brisati, menjati i pomerati.
 • Omogućeno je generisanje izveštaja i za setove i konture tackastih i linijskih veza u grani "konstrukcija" editora hartije.
 • U dimenzionisanju greda/stubova po EC8 EN (Capacity Design) uvedena mogućnost zadavanja koeficijenata ojačanja γRD za grede i stubove, zasebno za DCM i DCH model.
 • Prikazivanje koordinatnog sistema reduktora u dijalogu i izveštaju
 • U EC2 EN baziranim propisima omogućeno je zadavanje koeficijenta αcc – koeficijent za uzimanje u obzir dugotrajnih efekata na čvrstoću betona.
 • Izmena u nazivima betona za EC2 EN bazirane propise. Umesto C12, C16, C20… sada se uvode oznake C12/15, C16/20, C20/25. Izmena se odnosi samo na prve instalacije na jedan računar jer se neće menjati postojeći konfiguracioni fajlovi korisnika.
 • Omogućeno da SRSS kombinacija seizmičkih slučajeva opterećenja koja se koristi za Capacity Design, da osim dva seizmička slučaja opterećenja za horizontalna dejstva, može sadržati i treći, za vertikalno dejstvo.
 • U dijalog za seizmički proračun po EC8 EN baziranim propisima, u parametre za definisanje seizmičke krive omogućen unos parametra avg/ag za definisanje spektralne krive za vertikalno dejstvo potresa.
 • Dodata je mogućnost snimanja načina armiranja reduktora u konfiguracioni fajl. Reduktori sa istim geometrijama moći će da koriste neku od ranije snimljenih konfiguracija načina armiranja.
 • Pri generisanju txt izveštaja za grede omogućeno da se u obzir uzimaju samo sile na krajevima a ne iz unutrašnjih čvorova grede.
 • U komandi za zadavanje polilinije, u podkomandi Ofset, uvedeno je pamćenje i mogućnost brzog izbora poslednje korišćene vrednosti razmaka ofseta.

Osim ovih novih funkcija, ovaj Build sadrži i veći broj unapređenja, optimizacija i ispravki grešaka.


Jun 25, 2019

Objavljen je Tower 7 Build 7656

Ovaj Build sadrži nekoliko ispravki i manjih unapređenja od kojih se najvažnije odnose na dimenzionisanje niza zidova sa proračunskom anvelopom sila, unapređenje postupka instalacije, povećanje maksimalnog broja kombinacija opterećenja... Detaljniji spisak izmena i ispravki koje donosi ovaj Build je:

 • ispravka u postupku sračunavanja momenta savijanja zida sa proračunskom anvelopom u slučajevima postojanja više preseka na istoj visini (zbog postojanja otvora u zidu). Sada se povećanje momenta usled proračunske anvelope vrši srazmerno dužini svakog od preseka.
 • ubrzanje iscrtavanja šrafurnih izolinija u dva pravca (izolinija armature i prslina) i rešenje problema njihovog neiscrtavanja u grafičkom bloku u slučaju blokova sa izduženim gabaritom.
 • unapređenje postupka klijentske instalacije sa povećanjem broja pokušaja povezivanja sa serverom
 • ispravak u proračunu regularnosti u osnovi koji se računao sa statičkim umesto sa seizmičkim modelom.
 • ispravka u wizardu za površinsko opterećenje snegom koje se projektuje po sistemu greda – u nekim slučajevima se opterećenje nije nanosilo na konstrukciju.
 • povećana je granica generisanih kombinacija sa 1024 na 32768 i povećana je granica broja kombinacija za dimenzionisanje drveta sa 5000 na 32768
 • pri uvozu IFC modela sada se poštuju jedinice za dužinu postavljene u izvornom modelu

Apr 09, 2019

Objavljen je Tower 8.1 (Build 8123) koji sadrži nekoliko većih unapređenja programa Tower 8

Najznačajnije novine koje donosi nova verzija su: optimizacija izbora preseka pri dimenzionisanju čelika, dimenzionisanje reduktora, brza instalacija, predmer potrebne i usvojene armature, mogućnost sortiranja blokova u izveštaju, i još mnogo drugih... Detaljniji spisak novina koje donosi nova verzija su: Optimizacija dimenzionisanja čeličnih nosača sa optimizacijom izbora poprečnog preseka nosača.

 • Dimenzionisanje armirano betonskog reduktora

 • Uvedena je mogućnost brze instalacije nove verzije (Build-a) programa Tower preko već postojeće lokalne ili klijentske instalacije. Ova instalacija ne zahteva unos instalacionog broja ni izbor direktorijuma i sa njom se zadržavaju svi postojeći parametri i podešavanja. Omogućeno je i preskakanje instalacije Sentinel Hasp drajvera i redistributabilnih komponenti.

 • Izveštaj orijentacionog predmera količina potrebne i usvojene armature u pločama i gredama.

 • Mogućnost (sortiranja) uređivanja redosleda blokova u okviru jedne grane izveštaja.

 • Uveden je novi tip wizarda za povrsinsko opterećenje na krivim površima (Kupa i Cilindar) – "Linearno"

 • Omogućeno zadavanje množioca krutosti oslonaca. Korišćenjem množioca moguće je definisati različito ponašanje oslonaca u statičkom i seizmičkom modelu.

 • Omogućeno je uvećanje veličine ikona u korisničkom interfejsu programa (Tool-bar). U dijalogu za podešavanje ikona i menija omogućen je izbor između tri predefinisane veličine ikona (100%, 150% i 200%) Uvećanje ikona utiče i na ostele elemente tool-bara.

 • U kontroli temeljnih ploča na proboj omogućeno je uzimanje u obzir smanjenja smičućih napona u ploči zbog postojanja reaktivnog opterećenja tla u oblasti perimetra proboja.

 • Omogućeno automatsko pravljenje SRSS kombinacija i učitavanje sačuvanih kombinacija iz skladišta kombinacija nakon seizmičkog proračuna.

 • Dodata dva nova uticaja za vektorski presek u ploči: Mn +/- |Mns| i Ms +/- |Mns| -U dimenzionisanju čeličnih nosača (propis EC EN) omogućen izbor između dva postupka (6.3.2.2. ili 6.3.2.3.) proračuna koeficijenta redukcije za bočno torziono i izvijanje

 • U dimenzionisanju čeličnih nosača (propis EC EN) dodata mogućnost upotrebe korisnički zadate vrednosti Mcr (kritični momenat za bočno torziono izvijanje)

 • U dimenzionisanju seizmičkih zidova (pojedinačni presek, propis EC2 EN) dodata mogućnost zadavanja množioca za uticaje M i T od seizmičkih dejstava.

 • U dimenzionisanju niza zidova sa proračunskom anvelopom uticaja, uvedena dva nova tipa konstrukcije koja se odnose na analizu niskih zidova. EC8 EN 5.5.2.4.2(1)

 • Prikaz vrednosti momenata Mxy i izvornih momenata savijanja M1 i M2 u izveštaju dimenzionisanja ploča u kada se ploča dimanzioniše uzimanjem u obzir momenata uvrtanja (prekidač „Mxy“ uključen)

 • Pri usvajanju armature u gredama omogućeno zadavanje šipki i na segmentima poprečnog preseka koji se ne odnose na glavnu armaturu Aa1-Aa4 (konstruktivna armatura, Aak)

 • U izveštajima dimenzionisanja betonskih greda, poprečnog preseka i seizmičkih zidova uvedeno štampanje vrednosti Vrd,max

 • Povećan je maksimalni broj kombinacija koji se može generisati (1024->32768) i maksimalni broj kombinacija koje se mogu dimenzionisati (drvo i čelik) (5000→32768)

 • Poboljšanje u izgledu korisničkog interfejsa programa u slučaju da je u Windowsu izvršeno povećanje-skaliranje fontova (u delu 'Display settings' - 'Scale and layout advanced scaling settings')

 • Uvedena je paralelizacija (izvršavanje na više jezgara procesora istovremeno) nekoliko funkcija koje su se odnosile na iscrtavanje.

 • Optimizacija proračuna (ubrzano je pravljenje matrice krutosti i proračun sila iz pomeranja). Ova optimizacija bi trebalo da utice i na bržu promenu slučaja opterećenja u obradi rezultata.

 • U komandi „Ofset“ koja se odnosi na promenu geometrije postojećih entiteta uvedeno pamćenje i mogućnost brzog izbora poslednje korišćene vrednosti razmaka ofseta i uvedena mogućnost da se izvorni entitet ne briše nakon izvršenog ofseta.

 • U dijalog za podešavanje osvezavanja izveštaja dodata je mogucnost da se osvežavanje blokova ne radi sa izvorno korišćenim parametrima već sa trenutno postavljenim crtačkim parametrima. Dodata je i nova ikona u meniju za pozivanje dijaloga u kojem se ovo može podesiti.

 • Omogućeno kotiranje razmaka između šipki (linija) armature u dijalogu za usvajanje armature i izvestaju za armaturu greda.

 • Omogućeno podešavanje broja decimala pri ispisu razmaka pomoćnih osa

 • Izvoz tekstualnog izveštaja u Excel – omogućen je izbor načina izvoza numeričkih vrednosti – kao numeričku vrednost ili kao tekst.

Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.


Nov 07, 2018

Objavljena je Verzija 8 programa Tower (Build 8050)

Nova verzija predstavlja značajno unapređenje programa Tower 7 i nastala je na osnovu zahteva i potreba njegovih mnogobrojnih korisnika. Objavljena je i besplatna funkcionalna DEMO verzija programa Tower 8, a za korisnike programa Tower 7 pripremljeno je i specijalno uputstvo (videti Download stranicu) koje isključivo obrađuje nove mogućnosti i razlike programa Tower 8. Kontaktirajte Vama najbližeg predstavnika Radimpex-a radi informacija u vezi kupovine ili nadogradnje prethodne verzije.