Tower

Vesti

Nov 27, 2013

Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima

Rok važenja sertifikata je do 28.11.2015.


Sep 26, 2013

Objavljen je Tower 7 Build 7234.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije – dimenzionisanje seizmičkih zidova uz korišćenje proračunske anvelope (u skladu sa EC8) za momenat savijanja i smičuću silu, kontrola ploče na probijanje po SNIP propisima, izvoz projekata u DEMO format fajla, ...

Detaljnija lista novih mogućnosti koje donosi novi Build programa Tower 7: Za sve propise bazirane na EC8 omogućeno je dimenzionisanje seizmičkih zidova uz korišćenje proračunske anvelope za momenat savijanja i smičuću silu u skladu sa EC8 paragraf 5.4.2.4

Uvedena mogućnost proizvoljnog zadavanja dimenzije betonskog preseka seizmičkog zida sa kojom će se vršiti dimenzionisanje.

Uticaji u reduktoru za multimodalne seizmičke slučajeve (MMS) opterećenja i SRSS kombinacije opterećenja sada će se prikazivati kao dvostrani dijagram a omogućeno je i prikazivanje dijagrama od kombinacije opterećenja koja sadrži MMS ili SRRS kombinacju - kao dvostrani asimetricni dijagram

Kontrola ploče na probijanje po SNIP (ruskim) propisima

Dimenzionisanje greda na smičuće sile usaglašeno sa aktuelnim SNIP (ruskim) propisima. Određivanje uticaja od izvijanja stubova pri dimenzionisanju usaglašeno je sa aktuelnim SNIP propisima.

Prosirena je funkcionalnost komande za 2D rotaciju uvođjenjem mogućnosti zadavanja referentne ose rotiranja.

Snimanje (izvoz) celog projekta u format DEMO verzije programa Tower. Ovom izmenom, DEMO verzija programa Tower 7 može se koristiti kao besplatni pregledač Tower 7 projekata. Na taj način projekte rađene programom Tower moguće je da pregledaju i oni koji nemaju komercijalnu verziju programa Tower 7. Omogućen je pregled ulaznih podataka, geometrije, opterecenja, moguće je pregledati sve sve rezultate u modulu za obradu rezultata osim rezultata dimenzionisanja. Takođe, omogućen je i kompletan pregled napravljenog izveštaja.
Snimanje u format DEMO verzije (twd) obavlja se pozivanjem komande “Snimi kao” I izborom tipa fajla “Tower 7 Demo”. Pri tome, radi se i automatsko preimenovanje fajla - dodaje se "_twd7" na kraj imena fajla, da bi se sacuvao originalni projekat

Osim ovih novih mogućnosti, program sadrži i značajan broj ispravki i sitnijih izmena.


Mar 06, 2013

Objavljen je Tower 7 Build 7219.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije - fundiranje na elastičnom poluprostoru, množioci karakteristika greda i ploča, brzi meni za pozivanje neke od poslednje korišćenih komandi, novi entitet - linijska veza ...

Detaljnija lista novih mogućnosti koje donosi novi Build programa Tower 7:

 • Fundiranje na tlu koje se modelira kao elastični poluprostor. Automatsko generisanje mreže poluprostora. Definisanje položaja i karakteristika slojeva putem podataka iz bušotina. Proračun naprezanja i deformacija u tlu i prikaz dispozicije slojeva.
 • Mogućnost zadavanja množioca karakteristika greda i ploča, nezavisno po setovima i nezavisno za statički i seizmički model. Zadavanje množioca vrši se u dijalozima za setove ploča i greda. U dijalozima za set grede i set ploče u listama setova dodate ikone koje pokazuju da li su za određeni set definisani množioci za statiku i seizmiku. Dodat izveštaj za množioce setova greda i ploča
 • Napravljen je novi entitet - Linijska veza. Omogućeno je modeliranje veze (elastično ili elastoplastično) duz dve nepovezane linije (grede sa gredom, grede sa pločom, ploče sa pločom...).
 • Napravljena je nova komanda - Komanda za rezultantu reakcija. Za selektovane oslonce moguće je dobiti sumu sila njihovih reakcija.
 • Brzi meni za pozivanje neke od poslednje korišćne komande. Na početak komandne linije dodato dugme kojim je moguće odabrati neku od prethodno pokrenutih komandi.
 • Omogućen prikaz vrednosti sila u Vezama (entitet "Veza" - linijski i tackasti). Ispisuje se u 2d, na sredinama linija veza u okviru komande za reakciju oslonaca.
 • Omogućeno zadavanje broja decimala za ispis intenziteta tačkastih, linijskih i površinskih opterećenja.
 • Prikaz minimalnih i maksimalnih vrednosti na statusnoj liniji (i u potpisu bloka) uticaja u gredama sada moze da zavisi od vidljivosti/sakrivenosti greda.
 • Funkcionalnost "Copy & Paste" iz clipboard-a dodata u listu za zadavanje karakteristika profila i u listu za zadavanje proizvoljne spektralne krive. Ovime je omogućeno ubacivanje velike količine tabelarno organizovanih podataka (iz xls ili txt tabela). "Paste" u gridu se ne radi sa Crl+V nego izborom iz menija koji se otvara desni klik-om na celiju u listi.
 • Mogućnost računanja interakcionih dijagrama i za seizmičke zidove. Takođe, u komandi za interakcioni dijagram je dodata mogućnost da se interakcioni dijagram računa sa računski potrebnom armaturom ako nema usvojene armature.
 • Omogućen proračun uticaja u preseku ploče/zida i kod SRSS slučajeva opterećenja i kombinacija koje sadrze MM seizmičke slučajeve opterećenja. Proračunava se integral rezultujuće sile (M,N,T) čija se vrednost ispisuje na mestu preseka a dijagram se pri tome i ne prikazuje.
 • Automatsko kombinovanje parova multimodalnih seizmičkih slučajeva opterećenja nastalih uključivanjem efekata slučajne torzije. Ovime se potpuno eliminiše potreba pravljenja velikog broja SRSS kombinacija radi dobijanja maksimalnih uticaja.
 • Dodata opcija izbora tekućeg jezika izveštaja i iz editora hartije (a ne samo iz dijaloga "Funkcionalnost")
 • Dodata je mogućnost da se u zaglavlju hartije automatski prikazuje i podatak o imenu tekućeg fajla (sa i bez putanje na disku)
 • Veće izmene i optimizacija generisanja txt izvestaja u grani za prikaz ekstrema, radi smanjenja utroška memorije. Ovime je omogućeno dobijanje izveštaja za ekstreme i za modele sa ekstremno velikim brojem elemenata i brojem slučajeva opterećenja. Takodje, omogućen je izbor proizvoljne grupe slučajeva opterećenja za koje ce se izvestaj raditi, nezavisno od tekuceg slucaja opterecenja.

Osim ovih novih mogućnosti, program sadrži i značajan broj ispravki i sitnijih izmena.


Oct 09, 2012

Objavljen je Tower 7 Build 7115.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije - provera regularnosti konstrukcije u osnovi, dimenzionisanje nekoliko novih tipova čeličnih preseka, mogućnost horizontalnog ravnanja grafičkih blokova u izveštaju ...

Detaljnija lista novih mogućnosti koje donosi novi Build programa Tower 7:

 • provera regularnosti konstrukcije (po EC8) - proračun i izveštaj
 • podrška za dimenzionisanje novih tipova porečnih preseka - C, Omega, Sigma, Z
 • izveštaj - dodato je novo poglavlje ispred poglavlja sa sadržajem koje omogućava dodavanje proizvoljnih tekstova, slika i opisa ispred izveštaja pripremljenog u Tower-u
 • mogućnost podešavanja horizontalnog ravnanja grafičkih blokova. Poslednji grafički blok u redu može biti horizontalno ravnan (levo, centar, desno)
 • unapređen prikaz i izveštaj interakcionih dijagrama
 • u naprednim opcijama seizmičkog proračuna omogućeno je zadavanje redukcionog faktora krutosti stubova na savijanje
 • u dimenzionisanju drveta (EC5) uvedena mogućnost zadavanja korisnički definisanog parcijalnog koeficijenta za materijal
 • u dijalog za prikaz animacije deformisanog modela i forme oscilovanja, uvedena mogućnost menjanja pogleda - (vrh, dno, levo, desno, ispred, iza...)
 • u crtačkim parametrima omogućeno podešavanje gustine isprekidane linije (crta, crta-tacka i tacka-tacka). Dodati su novi tipovi linija - 2x, 5x
 • površinsko opterećenje koje deluje po sistemu greda sada može da se definiše da deluje i po linijskim osloncima i po indirektnim zidovima/pločama
 • oblast armiranja ploče - za preklapajuće oblasti iste geometrije unapredjeno je odredjivanje položaja dijagonale - oznake
 • uvedena komanda za brzo pronalaženje položaja čvorova preko njihovih rednih brojeva - izabrani čvorovi se obeležavaju u 2D i 3D prozoru a pri tome se automatski se pronalaze sklopovi kojima pripadaju.

Osim ovih novih mogućnosti, program sadrži i značajan broj ispravki i sitnijih izmena.


Jul 03, 2012

Objavljen je Tower 7 Build 7041.

Ova verzija sadrži veći broj manjih ispravki i izmena. Zajedno sa ovom verzijom objavljeno je i kompletno uputstvo za upotrebu programa (srpski jezik).


May 25, 2012

Objavljena je Verzija 7 programa Tower (Build 7035)

Nova verzija predstavlja značajno unapređenje programa Tower 6 i nastala je na osnovu zahteva i potreba njegovih mnogobrojnih korisnika. Objavljena je i besplatna funkcionalna DEMO verzija programa Tower 7, a za korisnike programa Tower 6 pripremljeno je i specijalno uputstvo (videti Download stranicu) koje isključivo obrađuje nove mogućnosti i razlike programa Tower 7. Kontaktirajte Vama najbližeg predstavnika Radimpex-a radi informacija u vezi kupovine ili nadogradnje prethodne verzije.


Nov 29, 2011

Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima, i može se preuzeti sa stranice Download.

Rok važenja sertifikata je do 30.11.2013.


Aug 15, 2011

Objavljen je Tower 6 Build 1420 i možete ga preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine koje donosi ovaj Build su:

 • unapređena kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 7 - program ne zahteva postavljanje Windows Vista kompatibilnog moda čime su unapredjene performanse i 32-bitne i 64-bitne verzije
 • 64 bitna verzija je dobila još jedan solver velikog kapaciteta - blokovski solver
 • ažurirani su Sentinel HASP drajveri koji se instaliraju zajedno sa programom Pored ovih novina, ova verzija sadrži i izvestan broj manjih izmena i ispravki

May 18, 2011

64 bitna verzija programa Tower 6

Objavljujemo izlazak 64 bitne verzije programa Tower 6 koja će činiti osnovu Expert konfiguracije. Expert konfiguracija je namenjena zahtevnim korisnicima koji projektuju i analiziraju konstrukcije značajnijih razmera sa velikim brojem čvorova, ali i korisnicima koji žele da potpunije iskoriste mogućnosti hardvera kojeg poseduju i ostvare vidljivi dobitak na brzini. Ova verzija programa može raditi samo na 64 bitnim Windows operativnim sistemima.

Tri glavne karakteristike ove verzije su:

 • višestruko povećani kapacitet proračuna - analiza modela od 100, 200 i više hiljada čvorova je realnost i sasvim moguća.
 • povećana brzina rada - uvođenjem pararelizacije nekih ključnih procesa i funkcija omogućeno je potpunije iskorišćenje potencijala višejezgarnih modernih procesora što je dovelo do skraćenja vremena izvršavanja tih operacija. Osim paralelizacije, ubrzanju su doprinele i novouvedene optimizacije.
 • osavremenjena i unapređena grafika - prelaskom sa DirectX 7 na DirectX 9 dobilo se na ubrzanju grafike ali i povecanoj kompatibilnosti ove verzije programa sa aktuelnim ali i budućim operativnim sistemima.

Preporučena konfiguracija računara:

 • Intel ili AMD višejezgarni procesor sa 3 ili 4 jezgra, 8 GB RAM memorije, 64 bitni operativni sistem (Windows Vista x64 ili Windows 7 x64)

Minimalna konfiguracija računara:

 • Intel ili AMD 64-bitni procesor, 4 GB RAM memorije, 64 bitni operativni sistem (Windows XP x64 edition, Windows Vista ili Windows 7)

Feb 18, 2011

Izašla je verzija 6 - Build 1412.

Omogućen je puni 3D eksport geometrije u Metal Studio.