Tower

O programu

O programu Tower

Tower je program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija i dimenzionisanje betonskih, čeličnih i drvenih elemenata. Namenjen je za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama. Obezbeđujući snažne alate koji su automatizovani, integrisani, sveobuhvatni i intuitivni, ovaj program omogućava inženjerima povećanje brzine i kvaliteta projektovanja. Verzija 8 je visoko-profesionalan alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inženjera i vrhunskih programera.

Osnovne mogućnosti

• Analiza statičkih uticaja u konstrukciji po teoriji I i II reda, sa linearnim, nelinearnim i elastoplastičnim ponašanjem
• Proračun svojstvenih vrednosti (forme i periodi oscilovanja konstrukcije)
• Generisanje seizmičkog opterećenja po različitim standardima (JUS, EC8, SNIP, ...)
• Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata
• Automatsko generisanje masa u svim čvorovima modela
• Grede i stubovi promenljivog poprečnog preseka (grede sa vutama, prizmatični stubovi, lamelirani drveni nosači, itd.)
• Ekscentrično postavljanje greda i stubova (realno modeliranje podvlaka u pločama, stubovi skokovite promene poprečnog preseka, itd.)
• Analiza uticaja u prednapregnutim elementima konstrukcije (proizvoljna geometrija kablova i proračun gubitaka sile prednaprezanja)
• Zadavanje potpuno proizvoljnog karaktera i pravca delovanja opterećenja
• Automatsko dimenzionisanje armirano betonskih konstrukcija (JUS, EUROCODE, SNIP, DIN, BS, ACI, itd.)
• Automatsko dimenzionisanje čeličnih konstrukcija (JUS, EUROCODE)
• Automatsko dimenzionisanje drvenih konstrukcija (JUS, EUROCODE)
• Lako kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije sa zaglavljem, tekstualnim izveštajima i grafičkim blokovima

Napredne mogućnosti

• Proračun stabilnosti konstrukcije (određivanje kritičnih sila i dužina izvijanja)
• Modeliranje montažnih tavanica ortotropnim pločama
• Analiza uticaja kroz definisane faze građenja objekta (montažne konstrukcije, spregnute konstrukcije, itd.)
• Proračun usled temperaturnih uticaja i pomeranja oslonaca
• Proračun relativnog ugiba u pločama i gredama.
• Modeliranje krutih veza u čvorovima greda (offset greda - dijagrami u svetlim otvorima)
• Fundiranje na elastičnoj podlozi i mogućnost modeliranja tla u vidu elastičnog poluprostora sa definisanjem slojeva različitih svojstava i topologije preko proizvoljnog broja bušotina
• Analiza uticaja od pokretnog opterećenja (definisanje potpuno proizvoljne šeme i putanje pokretnog opterećenja) kao i proračun uticajnih linija za presečne sile, deformacije i reakcije oslonaca uz određivanje kritičnog položaja pokretnog opterećenja i "pešačke navale"
• Automatsko generisanje opterećenja na rotaciono simetričnim delovima modela usled različitih prirodnih pojava: sopstvena težina, sneg, pritisak, voda, zemlja, vetar
• Automatizovano osvežavanje projektne dokumentacije nakon izmena u modelu

Grafički editor

• Definisanje proizvoljnih ravni za crtanje
• Simultano korišćenje ravanskog i prostornog crtanja
• Precizan izbor tačaka sa crteža (dinamički osnap sa kombinovanjem kriterijuma)
• Dinamički zum i pan. Dinamička rotacija izometrijskog prikaza modela (orbit)
• Manipulacija sa elementima crteža (kopiranje, osno preslikavanje, brisanje, rotiranje, produžavanje, skraćivanje, kompletan undo/redo sistem obnavljanja crteža, itd.)
• Automatsko generisanje vertikalnih elemenata konstrukcije
• Automatsko generisanje rotaciono simetričnih tela (sfera, kupa, svod, spirala)
• Rad sa blokovima crteža (snimanje i učitavanje proizvoljno odabranih delova modela)
• Grupisanje proizvoljno odabranih delova modela u celine i ukidanje vidljivosti ostalim delovima modela (vidljivi samo stubovi, zidovi, tipski spratovi, štapovi ispune, glavni nosači, itd.)
• Vizuelizacija modela (DirectX render, šetanje kamerom kroz objekat)

Obrada rezultata proračuna

• Brzo pronalaženje ekstremnih vrednosti uticaja na celom modelu ili pak samo na odabranoj grupi elemenata (ekstremne vrednosti normalnih sila samo u stubovima, maksimalni momenti savijanja u pločama tipskog sprata, maksimalna pomeranja samo zidova, itd.)
• Prikaz rezultata, kako na celom prostornom modelu, tako i na njegovim pojedinim delovima (u odabranom ramu, zidu, tavanici, temeljima, proizvoljno definisanom pogledu, itd.)
• Prikaz rezultata u površinskim elementima putem izolinija i dijagrama duž proizvoljno zadate linije preseka
• Prikaz uticaja u linijskim elementima putem dijagrama i putem gradijenta boje
• Prikaz reakcija oslonaca sa smerom i intenzitetom
• Dijagrami raspodele napona u spregnutim poprečnim presecima kroz definisane faze građenja
• Uticaji u pojedinačnim delovima spregnutog poprečnog preseka
• Jednovremeni prikaz uticaja u svim stubovima i zidovima jednog nivoa (uvid u raspodelu uticaja od seizmike na sve stubove i zidove jednog sprata, preraspodela normalnih sila od vertikalnog opterećenja na stubove i zidove datog nivoa, itd.)
• Prikaz i animacija formi oscilovanja i deformisanog modela
• Usvajanje armature u armirano betonskim konstrukcijama sa automatskim kreiranjem detalja armiranja i exportom u naš programe "ArmCAD 2005" i "ArmCAD 6"

Tri konfiguracije

Lite
Namenjena je za statičku analizu i dimenzionisanje jednostavnih konstukcija u koje spadaju nosači ravanske geometrije  proizvoljne složenosti (rešetkasti nosači, tavanice i temeljne ploče) i manje konstrukcija prostorne geometrije (do 500 čvorova). Može raditi na računarima sa 32-bitnim i 64-bitnim operativnim sistemima Windows 7, 8, 10 i 11.
Professional
Omogućava sveobuhvatnu statičku i dinamičku analizu gotovo svih vrsta građevinskih konstrukcija - zgrada, hala, mostova, silosa, rezervoara, itd. Može raditi na računarima sa 32-bitnim i 64-bitnim operativnim sistemima Windows 7, 8, 10 i 11.
Expert
Zbog 64-bitne arhitekture programa, sa Expert konfiguracijom se mogu proračunavati i najsloženiji modeli koji imaju i više od 500 hiljada čvorova uz povećanu brzinu proračuna i povećanje brzine grafičkog sistema odnosu na Professional konfiguraciju.
Poseduje dodatne funkcionalnosti koje nemaju Lite i Professional konfiguracija:
• dimenzionisanje betonskih konstrukcija klasa srednje i velike duktilnosti prema EC8 (Capacity design)
• analiza konstrukcije metodom direktne dinamičke analize (seizmička analiza prema zapisu potresa i analiza dejstva proizvoljnog dinamičkog opterećenja)
Može raditi samo na računarima sa 64-bitnim operativnim sistemima Windows 7, 8, 10 i 11.