Metal Studio

Vesti

Apr 10, 2020

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2021 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "A21" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.


May 17, 2019

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2020 i možete je preuzeti sa stranice Download

Postojeća grana sa oznakom "A19" od sada podržava i AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020.


May 28, 2018

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2019 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "A19" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.


Jul 10, 2017

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2018 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "A18" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.


Nov 16, 2016

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1460 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio može raditi i pod AutoCAD-om 2017. Metal Studio za AutoCAD 2017 je objavljen samo u vidu 64-bitne verzije. Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki a format fajla nije menjan u odnosu na prethodni Build.


Feb 09, 2015

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1457.

Novi Build sadrži više novina od kojih su najvažnije uvoz i izvoz konfiguracionih fajlova i pojednostavljena kontrola i uređjenje korisničkog intefejsa AutoCAD-a. Zajedno sa novim Build-om, objavili smo i novu liniju programa Metal Studio komapatibilnog sa aktuelnom generacijom programa AutoCAD koja je počela sa AutoCAD-om 2015. Ime ove linije je A15 i dostupna je svim korisnicima programa Metal Studio. Osim ovih novina, novi Build sadrži i veći broj optimizacija i ispravki grešaka. Detaljniji spisak novina u ovom Buildu:

 • Uvedene su dve nove komande – “Izvoz konfiguracionih fajlova” i “Uvoz konfiguracionih fajlova” sa kojima se mogu prenositi, čuvati i uvoziti konfiguracioni fajlovi
 • Uvedena je interna komanda mscui koja se poziva sa komandne linije i koja u svakom trenutku može oporaviti i rekonstruisati menije, toolbarove i ribone
 • Ispravka kotiranja lukova u radioničkom crtežu, nije se opštovala razmera
 • Ispravka pri iscrtavanju entiteta u slučaju da su lejeri tih entiteta isključeni
 • Onemogućavanje presnimavanja “default” konfiguracija podataka u nekim dijalozima
 • U nekim slučajevima se nije prepoznavala tekuća konfiguracija vara
 • Pri promeni pozicije jedne instance, dodatna količina iz stare pozicije se ne prenosi u novu poziciju.

Apr 11, 2013

Objavljena je nova verzija programa - Build 1404.

Ova verzija sadrži nekoliko unapredjenja izvestaja rekapitulacije, unapredjena je sveukupna stabilnost programa i rešeni su problemi koji su se javljali nakon upotrebe komande "purge" Od ovog Build-a uvodi se novo izdanje programa Metal Studio pod imenom A13 koje je kompatibilno sa programom AutoCAD 2013 i 2014, i koje će biti kompatibilno i sa narednim verzijama iz ove aktuelne generacije programa AutoCAD.


Nov 07, 2011

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2010-2012.

Ova verzija je potpuno besplatna za postojece korisnike programa Metal Studio. Oznaka nove verzje je "A10" i raspoloživa je i u 32-bitnoj i 64-bitnoj varijanti.


Sep 13, 2011

Objavljena je nova verzija programa - Build 1323 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Ova verzija sadrži nekoliko novina među kojima je najvažnija generisanje optimizovanog plana sečenja štapova. Takođe, ova verzija omogućava kreiranje lučno savijenih limova kao i zadavanje proizvoljnog zazora kod montažnog nastavka. Osim ovih novih mogućnosti, ova verzija sadrži značajan broj drugih manjih unapređenja, optimizacija i ispravki.


May 31, 2011

Objavljena je nova verzija programa - Build 1314.

Ova verzija sadrži veći broj izmena, novina i unapređenja uključujući automatizovano formiranje četiri vrste složenih elemenata-veza.
Osim funkcionalnih promena ova verzija sadrži i značajan broj ispravki greška uočenih u prethodnoj verziji.

Lista novina u ovoj verziji je sledeća:

 • složeni element : bocni spoj greda I profila
 • složeni element : veza stuba i grede
 • složeni element : montažni nastavak
 • složeni element : osnova stuba
 • kopiranje veza
 • savijeni lim
 • mogućnost iscrtavanja svih entiteta jednog sklopa jedinstvenom bojom
 • mogućnost kotiranja zavrtnjeva i u stapovima i u limovima u preseku
 • eksport izveštaja u RTF
 • automatska instalacija hasp drajvera