ArmCAD

Vesti

Apr 15, 2021

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6330 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2022.

 

Najvažnija novina je unapređenje algoritma za optimizovanje plana sečenja mreža. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i par ispravki.

 


Nov 16, 2020

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6326 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: značajno ubrzano otvaranje dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku, ispravka postupka sortiranja šipki u bazi pozicija po kriterijumu dužine, ispravka postupka sortiranja pri dodeli indeksa sečenja mreža.

 

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v21

Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

* značajno ubrzanje otvaranja dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku. Usporenje je izazivalo punjenje liste sa slobodnim pozicijama (10 hiljada). Sada se lista puni samo delimično na kraju se postavlja opcija „Još...“ za učitavanje ostalih slobodnih brojeva pozicijama

* ispravak postupka sortiranja šipki u bazi pozicija šipki po kriterijumu dužine. Uslučajevima da se crtež crtao u razmeri 1ACU=1mm moglo je doći do situacje da šipke nisu dobro sortirane

* ispravak postupka generisanja indeksa sečenja mreža. Redosled generisanja indeksa sečenja je sada zavisan od rednih brojeva pozicija mreža.

* na kotau poprečnog preseka (tip „Proizvoljno“) nije uticao koeficijent dodatnog skaliranja kote

* ispravka greške koja je mogla uticati na pogrešno ravnanje kote specifikatora (ako je bila prikazana u dva reda)

* unapređena kontrola ispravnosti podataka u bazi i poboljšano uklanjanje neispravnih veza između entiteta.


Apr 08, 2020

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa AutoCAD-om 2021 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "A21" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


Jan 28, 2020

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v20 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "B20" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


Jun 12, 2019

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6321 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki i unapređenja koji se odnose na plan sečenja šipki, plan sečenja mreža i instalaciju.


May 16, 2019

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa AutoCAD-om 2020.

Postojeća grana sa oznakom "A19" od sada podržava i AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020.


Mar 04, 2019

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6318 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v19. Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki a format fajla nije menjan u odnosu na prethodni Build.


Sep 20, 2018

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6317.

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2019. Najvažnije novine su – izvoz specifikacije armature u BVBS format, mogućnost podešavanja konvencije o čitljivom pravcu teksta i usklađivanje redosleda rekapitulacije i plana sečenja mreža sa redosledom tipova mreža u bazi tipskih mreža. Oznaka nove grane ArmCAD-a 6 kompatibilnog sa AutoCAD-om 2019 je "A19" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži više ispravki i manjih unapređenja. Format fajla nije menjan.


Dec 01, 2017

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v18.

Oznaka nove verzje je "B18" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


Jul 03, 2017

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa AutoCAD-om 2018.

Oznaka nove verzje je "A18" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.