ArmCAD

Vesti

Nov 28, 2007

Objavljena je nova verzija programa - Build 1727.

Otklonjen problem sa nepravilnim iscrtavanjem u specifikaciji šipki sa preklopljenim segmentima koji je nastao u prethodnom build-u, par malih izmena i popravki u specifikatoru.


Oct 02, 2007

Objavljena je nova verzija programa - Build 1725

Ova verzija sadrži jednu ispravku u algoritmu za generisanje plana sečenja mreža.


Jun 21, 2007

Objavljena je nova verzija programa - Build 1722

Ova verzija sadrži dve manje ispravke.

 • Otklonjen je problem crtanja kuka sa pogrešnom orijentacijom u specifikaciji.
 • Otklonjen problem pri postavljanju izveštaja specifikacije na crtež kada je bar jedan od toolbar-ova u AutoCAD-u (2006 - 2008) "plivajući".

Apr 23, 2007

Objavljena je nova verzija programa - Build 1720.

 • Završeno je prilagođavanje programu AutoCAD 2008 - ArmCAD 2005 može da radi i pod programom AutoCAD 2008. Pored toga, ova verzija sadrži i nekoliko manjih promena i ispravki.
 • Pri importu iz formata ArmCAD 2000, konstantne serije u osnovi sa koso postavljenim šipkama imale su promenjen razmak.
 • U specifikaciji prebačenoj na crtež nije bio kotiran period spiralne šipke.

Mar 20, 2007

Objavljena je nova verzija programa - Build 1718.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih promena i ispravki.

 • Povećan je maksimalni broj pozicija šipki u jednoj oplati sa 500 na 999.
 • Eliminisano nepotrebno vraćanje u prvobitni položaj kota specifikatora koje se javljalo u nekim slučajevima.
 • Bušenje otvora u mrežama nije u obzir uzimalo vidljivost mreža.

Feb 05, 2007

Objavljena je nova verzija programa - Build 1717.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih ispravki.

 • Ispravak greške koja se javljala pri importu fajlova iz ArmCAD-a 2000. Greška se javljala samo u ArmCAD-u 2005 UE.
 • Ispravak greške koja se vrlo retko mogla javiti pri eksportu izveštaja u RTF format.
 • Prilikom štampe, simboli preseka su se štampali uvek sa punom linijom - bez obzira na izabrani tip linije. Zaobiđena greška iz AutoCAD-a.
 • Korekcija u određivanju ugla uzengije u serijama u podužnom preseku pri importu armature iz Tower-a 5.

Dec 19, 2006

Objavljena je nova verzija programa - Build 1716

Ova verzija sadrži dve manje izmene. Prva se odnosi na konverziju iz formata programa ArmCAD 2000 - u nekim slučajevima su jednosegmentne pravolinijske šipke, koje imaju jednu jedinu kuku, konvertovane u šipke sa sa kukom na pogrešnom kraju. Druga izmena je u vezi razmere specifikatora od konstantne serije u osnovi.


Oct 17, 2006

Objavljena je nova verzija programa - Build 1715.

Ova verzija sadrži nekoliko izmena i unapredjenja od kojih su najvažnije:

 • U dijalogu za vidljivost posebnim simbolima se obeležavaju pozicije koje na crtežu imaju postavljen specifikator.
 • Izmene u konverzija crteža iz ArmCAD 2000 - automatsko otključavanje zaključanih lejera i konverzija nekih specifičnih promenljivih serija sa reprezentima.

Jul 31, 2006

Objavljena je nova verzija programa - Build 1714

 • Završeno je prilagođavanje programu AutoCAD 2007 - ArmCAD 2005 može da radi i pod programom AutoCAD 2007! Od sada, svaka verzija programa ArmCAD 2005 će imati dva izdanja - standardno izdanje koje kao i dosad, može da radi pod AutoCAD 2004,2005 i 2006 i UNICODE izdanje koje može da radi pod AutoCAD 2007. Iako predstavljaju dva zasebna programa, po funkcionalnosti će biti identični.

Ova verzija (Build 1714) u odnosu na prethodnu verziju programa, sadrzi nekoliko manjih ispravki i izmena.


Jul 04, 2006

Objavljena je nova verzija programa - Build 1712

Novine u ovoj verziji:

 • Automatizovano popločavanje ploča proizvoljne konture serijama šipki.
 • Wizard za kontinualnu gredu.
 • Wizard za jednokrako stepenište.
 • Wizard za potporni zid.
 • Wizard za armirano-betonske zidove.
 • Wizard za armirano-betonske stubove.
 • Tipske sipke za krstastoarmiranu ploču.
 • Nova vrsta entiteta - konstruktivna armatura.
 • Nova komanda - promena koordinatnog sistema (UCS).

Osim ovoga, urađen je značajan broj poboljšanja:

 • Promenljivim serijama dodat podatak o broju serija koji utiče na izveštaj - multiplikator promenljivih serija.
 • U okviru stila kotiranja mrežaste armature omogućen prikaz jedinstvenom dijagonalom preko svih mreža.
 • U okviru izveštaja za specifikaciju šipki dodate su nove kolone: za težinu jedne šipke i težinu cele pozicije.
 • Ispis komentara u kotama se sada vrši na osnovu kodne strane izveštaja a ne na osnovu kodne strane aplikacije čime je omogućeno je da komentar u koti bude na onom jeziku na kome je i jezik izveštaja.
 • Ugradjena je podrška za razdvajanje dužina sidrenja od dužine nastavljanja armature (za propis za koji to propisuje).
 • Wizard za temenljnu traku je dobio jos dva tipa poprečne armature.

Takodje, izvršene su i ispravke, od kojih su najvaznije:

 • Specifikator od serija u poprečnom i podužnom preseku se sada pravi u pravoj razmeri - razmeri serije.
 • U zbirnoj rekapitulaciji sada se ne prikazuju armature kod kojih je potrebna duzina 0.
 • Popravljen tolerancijski problem u popločavanju - u nekim specificnim situacijama nije optimalno slagao parčad mreža.
 • Pri konverziji fajlova iz ArmCAD-a 2000, u nekim slučajevima nije očuvao pravac polaganja mreža, a kote od serija u osnovi nisu bile na svom mestu.
 • Rešen problem sa rekapitulacijom mreža pri pravljenju jedinstvenog plana sečenja mreža.