ArmCAD

Vesti

Dec 15, 2015

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v16

Oznaka nove verzje je "B16".


Jun 30, 2015

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6310

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2016. Najvažnije novine su – novi načini podešavanja debljine u prikazu šipki, serija i poprečnih preseka sa debljinom, ispis ukupne težine za sve tipove armature u rekapitulaciji, dodat još jedan način oblikovanja šipki donje zone na ivici ploče prilikom popločavanja oblasti serijama i uvozu armature iz Tower-a, povećana maksimalna granica za multiplikator oplate, u specifikatoru sa tablicom ugrađeno naprednije zaokruživanje dužina promenljivih segmenata. Ovo je detaljnija lista novina u oviom Build-u:

 • Povećan maksimalni multiplikator oplata na 100000
 • Omogućavanje bolje kontrole debljine linija pri štampi za sve serije, šipke i poprečne preseke.
 • Omogućen rad i na AutoCADu 2016
 • Izmene u konstantnoj seriji u osnovi, kako bi se omogućilo da se gripovanje geometrije šipke moze vršiti i u BricsCadu.
 • U izveštaju za rekapitulaciju šipki sada se ispisuje i ukupna težine za sve tipove armature
 • U specifikatoru sa tablicom je unapređeno zaokruživanje dužina segmenata promenljive dužine kako bi se grupisale jednake potpozicije
 • Popločavanje ploče serijama sipki i import armature iz Tower-a – dodat jos jedan način sidrenja za donju zonu – otvorena uzengija ali bez produžavanja osnovne sipke na gore
 • Uređivanje specifikatora – omogućen orbit i za 2D sipke koje se ne pripadaju x0y ravni
 • Pri vađenju preseka is serija u osnovi kada se pravi serija u poprečnom preseku omogućeno je da se napravi dvoredna serija u poprečnom preseku kojoj će biti postavljen podatak „otvorena uzengija“

Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži više ispravki i manjih unapređenja.


Nov 05, 2014

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 – Build 6209

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod programima AutoCAD 2015 i BricsCAD V15. Najvažnije novine su – unapređenje uređivanja specifikatora i mogućnost podešavanja njegove 3D transformacije i usavršavanje prenosa konfiguracionih fajlova iz prethodnih verzija ArmCAD-a. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži više ispravki i manjih unapređenja.


Jul 02, 2014

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 – Build 6103

Novi Build sadrži više novina od kojih su najvažnije: komanda za automatsko postavljanje specifikatora svih pozicija jedne oplate, uređivanje specifikatora i rotacija njegove geometrije uz prilagođavanje njegovih kota, mogućnost izbora i promene pravca šipke u konstantnoj seriji u osnovi, označavanje šipki u bazi pozicija ako im je geometrija nepogodna za oblikovanje (savijanje) po propisima, u izveštaj rekapitulacije mreža dodata mogućnost ispisa podataka o težini i procenu otpada pri sečenju.

Ovo je detaljniji spisak novina koje donosi novi Build:

 • uvedena je nova komanda “Specifikatori cele oplate” za automatsko postavljanje specifikatora svih pozicija iz jedne oplate (uz mogućnost da se postavljaju samo specifikatori onih pozicija za koje specifikator još nije postavljen).
 • uređivanje specifikatora omogućava rotaciju simbola specifikatora uz prilagođavanje kota specifikatora
 • mogućnost uticanja na referentni pravac simbola šipke u konstantnoj seriji u osnovi. Sada se može izabrati bilo koji segment šipke da predstavlja referentni pravac.
 • u filtere komande Vidljiovost uveden novi filter "Prikaži pozicije sa dužinom većom od transportne" kako bi se prikazale šipke koje prekoraza koje nije mogao napraviti plan sečenja.
 • Prilikom uvoza armature iz Tower-a omogućeno korišćenje plana sečenja, odnosno selektivno usklađivanje armature prema nabavnim dužinama.
 • Uvedeno je obeležavanje onih pozicija šipki čija je geometrija takva da se ne može saviti u skladu sa parametrima savijanja. U dijalozima Baza pozicija, Vidljivost i još nekim, takve pozicije su obeležene simbolom "R!", crvene boje.
 • U izveštaju "Rekapitulacija (SNIP)" omogućeno izostavljanje kolone "Beton" U izveštaju "Plan sečenja mreža" omogućen izbor pri prikazu dimenzija mreža (BxL ili LxB)

Osim toga, novi Build sadrži i veći broj manjih unapređenja, optimizacija i ispravki grešaka.


Apr 07, 2014

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD - ArmCAD 6!

ArmCAD 6 donosi sveobuhvatno unapređenje i obezbeđuje lakši, brži, tačniji proces crtanja detalja armiranja. ArmCAD 6 omogućava optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. ArmCAD 6 je dvosmerno kompatibilan sa ArmCAD-om 2005. ored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima izdanje i za Bricsys-ov program BricsCAD. Besplatnu, funkcionalnu DEMO verziju programa ArmCAD 6 možete preuzeti sa stranice Download


Dec 26, 2012

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD - Build 1775 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Novi Build sadrži ispravke nekoliko često prijavljivanih problema, kompatibilan je sa operativnim sistemom Windows 8 i ima isti format fajla kao i prethodni Build. Zajedno sa objavom novog Build-a objavljujemo i novu liniju programa ArmCAD 2005 koja je namenjena najnovijoj generaciji programa AutoCAD koja započinje AutoCAD-om 2013. Oznaka ove nove linije programa ArmCAD 2005 je A13. A13 linija programa ArmCAD 2005 je besplatna za korisnike koji već koriste A10 liniju programa ArmCAD 2005 . U okviru ovog novog Build-a spadaju sledece verzije:

 • 32-bitna i 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2010-2012 (A10)
 • 32-bitna i 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2013 (A13) . A13 verzija programa ArmCAD 2005 je besplatna za sve korisnike koji koriste A10 verziju programa. . Sta je novo u novom Build-u:
 • Ispravljeno je vise neugodnih problema od kojih su najvažniji:
 • izostajanja osvežavanja crteža koja su se povremeno javljala nakon izmena nastalih u dijalozima a pre svega nakon dijaloga baze pozicija
 • poremećaj UNDO mehanizma i korupcija baze crteža koja se povremeno javljala nakon izmena nastalih u bazi pozicija
 • povremena pojava nemogućnosti ponovnog otvaranja crteža snimljenog u trenutku boravka u Lejautu
 • nekoliko sitnijih ispravki sa ciljem povećanja stabilnosti programa i osiguranja ispravnosti i usaglašenosti podataka u crtežu.
 • Unapređen je proces instalacije, uveden je kompaktni instalacioni paket.
 • Modifikovan je rad sa profilima AutoCAD-a prilikom rada sa programom ArmCAD. Isključeno je automatsko postavljanje ARMCAD4 profila u slučaju da se otvara crtež koji sadrži objekte ArmCAD-a sto će otkloniti većinu problema sa ikonama i tulbarovima. . Kompatibilnost:
 • Build 1775 ima nepromenjen format fajla u odnosu na Build 1763 i crteži rađeni u Build 1775 mogu se učitavati i u Build 1763 (za verzije AutoCAD-a 2007-2012) i u Build 1740 u verziji ArmCAD-a za AutoCAD 2004-2006)
 • Build 1775 je kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 8, kao i sa starijim operativnim sistemima (Windows 7, Vista, XP), u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama. . Objavljujemo prestanak razvoja i pravljenje novih Build-ova programa ArmCAD 2005 za verzije koje rade pod AutoCAD-om 2007-2009.

Jun 23, 2011

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD - Build 1763.

Izvršeno je prilagođavanje programu AutoCAD 2012 - ArmCAD 2005 A10 može raditi i pod programom AutoCAD 2012. Novi Build programa sadrži nekoliko novina i izmena.

Najvažnije novine su:

 • mogućnost grupisanja kolona u izveštajima
 • podešavanje izgleda (ugla nagib strelica) pri kotiranju
 • olakšana je instalacija programa na operativni sistem Windows 7 - program ArmCAD se više ne mora instalirati i pokretati u Windows Vista kompatibilnom režimu.
 • automatsku instalaciju Sentinel Hasp drajvera pri instalaciji programa
 • podršku za korišćenje imperijalnih jedinica (in, ft) sa prikazom u mešovitom obliku - i u ispisu kota i u izveštajima specifikacije i rekapitulacije.

Osim ovoga program sadrži i nekoliko ispravki prijavljenih grešaka.

Ovaj novi Build pripremljen je za verzije ArmCAD-a koje rade pod AutoCAD-om 2007-2012 i ne odnosi se na verziju ArmCAD-a za AutoCAD 2004-2006. Rad na razvoju ArmCAD-a za AutoCAD 2004-2006 je obustavljen i za tu verziju se više neće objavljivati novi Build-ovi.


Oct 06, 2010

Objavljena je verzija programa ArmCAD 2005 kompatibilna sa AutoCAD-om 2010 i 2011.

Oznaka nove verzje je "A10" i raspoloživa je i u 32-bitnoj i 64-bitnoj varijanti. Stari korisnici programa ArmCAD 2005 mogu dobiti informacije o preuzimanju nove verzije kod lokalnog distributera Informacije za stare korisnike programa ArmCAD 2005:

 • Za korisnike koji su ArmCAD 2005 kupili pre 01.01.2010. nadogradnja na ovu verziju nije besplatna. Informacije o ceni i načinu nadogradnje mogu dobiti od svog distributera.
 • Za korisnike koji su ArmCAD 2005 kupili posle 01.01.2010. nadogradnja će biti potpuno besplatna. Informacije o načinu nadogradnje mogu dobiti od svog distributera.

Feb 19, 2009

Objavljena je nova verzija programa - Build 1740.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih ispravki i izmena. Objavljena je i Demo verzija za AutoCAD 2007, 2008 i 2009.


Jun 26, 2008

Objavljena je nova verzija programa - Build 1730.

ArmCAD 2005 sada može da radi i pod AutoCAD-om 2009. Osim toga, ova verzija sadrzi nekoliko manjih izmena i ispravki.

 • mrežna instalacija sa automatskim konfigurisanjem parametara komunikacije sa HASP ključem.
 • nastavljanje armature – nova opcija za podelu pravih jednosegmentnih šipki i serija na više delova.
 • nekoliko manjih izmena i popravki vezanih za vađenje preseka, crtanje šipki u specifikaciji i eksport armature u Tower.