ArmCAD

O programu

ArmCAD, program za izradu detalja armiranja

ARMCAD je program, koji integrisan u AutoCAD ili BricsCAD, pomaže u pravljenju visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja. Program ARMCAD oslobađa korisnika najnapornijeg dela posla - razvrstavanja, pozicioniranja, obeležavanja, brojanja, oblikovanja, sidrenja i kontrole grešaka. Sve ovo je omogućeno uz automatsko ažuriranje svih naknadnih izmena. U svakom trenutku, program omogućava automatsko generisanje specifikacije armature koja precizno i tačno prikazuje geometriju i količinu svake od upotrebljenih pozicija šipki na crtežu. Zajedno sa specifikacijom, automatski se generiše i rekapitulacija armature koja predstavlja zbirni prikaz količina armature. Pri upotrebi mrežaste armature, pored specifikacije i rekapitulacije, automatski se generiše i optimizovan plan sečenja koji omogućava da količinu sečenih a neiskorišćenih delova mreža bude najmanji mogući.

ARMCAD 7 je nastao kao rezultat našeg višegodišnjeg rada na razvoju programa ARMCAD 6 i predstavlja njegovo sveobuhvatno unapređenje i omogućava brži, lakši i tačniji proces crtanja detalja armiranja. Veliki broj novina u programu ARMCAD 7 potiče od praktičnih i funkcionalnih zahteva korisnika, čiji je doprinos razvoju programa ARMCAD nemerljiv.

Glavne funkcije programa

• crtanje, pozicioniranje, kotiranje, obeležavanje i editovanje šipki, serija šipki i mrežaste armature

• Automatsko kreiranje kompletnih i detaljnih izveštaja specifikacije, rekapitulacije i plana sečenja šipki i mreža

 • podržava korišćenje šipki ograničene, unapred definisane dužine i omogućava automatizovanu podelu i nastavljanja šipki.

• potpuno prilagodljiv različitim standardima i stilovima.

• Omogućeno je automatsko generisanje gotovih izvođačkih crteža na osnovu dimenzionisanja izvršenog programom Tower (verzije 5, 6,  7 i 8).

• Potpuno je integrisan u programe AutoCAD, odnosno BricsCAD. Podržane verzije AutoCAD-a su 2010 i novije. Podržane verzije BricsCAD-a su v14 i novije

Pregled novina programa ArmCAD 7

 

Novine u izveštaju
U ovoj grupi, među najvažnije novine spadaju mogućnost prikaza prečnika povijanja, podešavanje faktora širine fonta, prikaz kosih segmenata šipke preko skretnih uglova, podešavanje orijentacije šipke u prikazu u specifikaciji, dodatni izveštaji, dodatne kolone i novi načini razdvajanja i grupisanja podataka, podrška za Britanski standard pravljenja specifikacije - preko kodova oblika (Shape Codes) koji se automatski određuju, itd.


Novine u prikazu entiteta
Među najvažnije novine u prikazu entiteta spadaju podrška za tehnologiju mehaničkog nastavljanja armature (spojnicama sa navojima), uključujući i obeležavanje ali i specifikaciju i rekapitulaciju spojnih sredstava, mogućnost podešavanja izgleda kota  za svaki entitet posebno, novi načini prikaza šipki, serija, kota, novi načini za njihovo podešavanje, prikazivanje oznaka ugradnog sloja šipke ili serije, prikazivanje orijentacije mreže u preseku, nove vrste prikaza konstruktivne armature, itd.


Novine u kotiranju, pozicioniranju i referenciranju
Najvažnije novine u ovim oblastima su novouvedeni uniformni specifikatori i mogućnost njihovog automatskog generisanja (uniformni u smislu dimenzija boksova u koje se smeštaju), kote sa centralnim ravnanjem po visini, mogućnost preskakanja šipki pri postavljanju kote presecanjem, značajna unapređenja u postavljanju poprečnih preseka i uređivanju poprečnih preseka, mogućnost dodele dodatne oznake poziciji šipke, dodatne mogućnosti sortiranja i numeracije pozicija, mogućnost pravljenja specifikatora za mreže u preseku, itd.

Novine u zadavanju i uređivanju geometrije entiteta
Najvažnije novine u zadavanju i uređivanju geometrije su korišćenje tipske geometrije mreže u preseku, mogućnost dodavanja segmenata mreži u preseku, podrška za lukove u tipskim geometrijama šipki, itd.

Novine u nastavljanju i sidrenju armature
Među najvažnije novine spada mogućnost automatskog nastavljanja (prekidanja) serija šipki sa naizmeničnim položajem mesta preklapanja (svaka druga), nastavljanje u serijama šipki sa lučnom geometrijom, nastavljanje kružnih šipki (deljenjem na lučne šipke transportne dužine), sidrenje (produžavanje) mrežaste armature, itd.

 

Novine u korisničkom interfejsu
U ovoj grupi unapređenja među najvažnije izdvajamo mogućnost grupisanja stilova kotiranja, kontrolu automatskog pokretanja ARMCAD-a pri otvaranju crteža sa entitetima ARMCAD-a, nekoliko dodatnih filtera vidljivosti, brzi izbor pozicije i oplate u dijalozima preko izlaska na crtež, kontrola usaglašenosti težina i dimenzija mreža između crteža i podataka u bazi tipskih mreža, direktni orbit geometrije šipke u dijalozima, unapređenje uvoza armature iz Tower-a, itd.


Novine u proračunu količina i optimizaciji utroška
Kao najvažnije izmene izdvajamo mogućnost korišćenja preostalih sečenih delova mreže u okviru iste oplate sa mogućnošću određivanja najoptimalnijeg redosleda ugradnje pozicija mreža, mogućnost unosa korekcije dužine savijene šipke u odnosu na prečnik šipke i prečnik povijanja, itd.

Glavna svojstva ArmCAD-a 6

Podrška za novu CAD platformu
Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima izdanje i za Bricsys-ov program BricsCAD. BricsCAD je DWG kompatibilna i cenom veoma pristupačna CAD platforma. Izdanja programa ArmCAD 6 za AutoCAD i BricsCAD po funkcionalnosti su potpuno jednaka.

Optimalnije korišćenje i ušteda standardne armature
ArmCAD 6 sadrži kompletnu podršku za korišćenje šipki ograničene, unapred definisane dužine (nabavna, odnosno transportna dužina). Dodata je mogućnost automatske podele i nastavljanja šipki i serija šipki (konstantnih i promenljivih) na nekoliko unapred predefinisanih načina. Pozicije sa šipkama čije dužine prekoračuju nabavnu dužinu se posebno obeležavaju, a naročito skrećemo pažnju na automatsku izradu optimalnog plana sečenja šipki kako bi količina otpada bila najmanja.

Optimalnije korišćenje i ušteda mrežaste armature
ArmCAD 6 donosi novu funkcionalnost – popločavanje serijama mreža u faznom načinu gradnje. Na ovaj način, parčad mreža preostala iz prethodnih faza gradnje se mogu upotrebiti u popločavanju tekuće i narednih faza što dovodi do značajne uštede armature. Uvedena je mogućnost izrade plana sečenja sa tačnim uklapanjem radi još veće uštede.

Unapređenja u crtanju i obeležavanju
Uvedene su nove vrste pokazivača – takozvani “kontra” pokazivači kao i obeležavanje pokazivača “mini” oznakom pozicije.
Omogućeno je dodatno podešavanje uvođenjem dodatnih parametara - npr. podešavanje razmaka u ispisu kote ili podešavanje boje pokazivača strelice. Omogućeno je i zadavanje zasebne boje za svaki entitet koja nadjačava standardnu boju tog entiteta. Dodat je poseban, “ekstra-retki” prikaz serija, u kojem korisnik ručno ili poluautomatski može zadati koje šipke serije se crtaju a koje ne, ali i poseban način prikaza serije u osnovi sa prikazanom prvom i poslednjom šipkom. Pored toga omogućen je i “puni prikaz” koji čine prave geometrije šipki u oborenom položaju. Kako bi se olakšao rad sa Layout-ima i različitim razmerama u njima, omogućeno je uticanje na veličinu svake kote pojedinačno. Promenama u pozicijama grip tačaka dobijeno je lakše rukovanje i bolje postavljanje kota specifikatora, poprečnog preseka i oznake preseka.

Unapređenja u zadavanju šipki
Omogućeno je lako ubacivanje novih segmenata šipke na početak ili kraj, pretvaranje “obične” uzengije u “seizmičku” (sa preklopljenim segmentom) i obrnuto, a za tipske šipke je uvedena posebna vrsta specijalnih sa 3D geometrijom za lakše definisanje takozvanih “jahača”. Omogućeno je direktno instanciranje reprezenta (umesto prave instance šipke) pri pravljenju nove pozicije.

Unapređenja u zadavanju serija šipki
Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustine šipki – broja komada ili razmaka kako bi ostali nepromenjeni prilikom gripovanja serije. Kod promenljive serije u osnovi omogućeno je da se uneta oblast odnosi na izabrani segment šipke, a ne kao do sada isključivo na celu šipku. Uvedeno je postavljanje na crtež reprezenta varijabilne pozicije sa tačnom geometrijom jedne od šipki, i
postavljanje na crtež radioničkog crteža – takozvanog “specifikatora sa tablicom”.

Unapređenja u pravljenju poprečnih preseka
Pri vađenju preseka omogućeno je lako ručno podešavanje “dubinskog” redosleda presečenih šipki i pametno pamćenje redosleda pri uzastopnom vađenju poprečnih preseka iz istog nosača. Omogućeno je postavljanje šipki u poprečnom preseku bez kota, kao i njihovo naknadno kotiranje.

Novine u pomoćnim alatima
Omogućeno je arhiviranje i jednostavan prenos svih konfiguracionih fajlova (stilova kotiranja, propisa, formata izveštaja...) sa računara jednog korisnika na drugi. Omogućena je masovna automatska promena stila kotiranja u već nacrtanom crtežu. Pri postavljanju okvira crteža bilo kojeg formata moguće je dobiti obeležena mesta savijanja u skladu sa više standardnih načina savijanja.

Novine u izveštaju
Omogućeno je generisanje novih vrsta izveštaja - rekapitulacija šipki za svaku oplatu, rekapitulacija šipki po SNIP propisima, plan sečenja šipki. Dodato je prikazivanje novih vrsta podataka, kao što su neto količina ugrađenih mreža, ukupna dužina i težina ugrađenih šipki, broj komada celih šipki, dužina i težina šipki pri sečenju. Omogućeno je istovremeno generisanje dva izveštaja specifikacije šipki sa zasebnim sadržajem. Uvedeno je da izveštaj svake oplate počinje na novoj strani kao i da se svaki pojedinačni izveštaj isključi. Omogućeno je zasebno podešavanje prikaza tablica u vidu zasebnih fontova zaglavlja tablica i podešavanja boje linija u tablicama. Unapređeno je iscrtavanje simbola šipke u specifikaciji omogućavanjem drugačijeg obeležavanja lučnih, kosih i varijabilnih segmenata. Uvedena je i mogućnost automatskog obeležavanja neažurnih izveštaja na crtežu nakon bilo koje izmene koja utiče na specifikaciju kako bi se korisnik obavestio da je potrebno ponovno generisanje izveštaja.

Novine u korisničkom interfejsu
Kontrola i upravljanje programom su unapređeni pravljenjem preglednijih dijaloga i njihovom logičnijom organizacijom uz prikaz dodatnih podataka.

Novine u funkcijama za uređivanje
U bazi pozicija šipki i mreža su uvedene nove vrste sortiranja kao i istovremeno sortiranje po više kriterijuma sa mogućnošću zadavanja njihovog prioriteta, kao i mogućnost jedinstvene prenumeracije u okviru više oplata. Izvršeno je interno razdvajanje stilova kotiranja šipki i uzengija kako bi se omogućio lakši izbor pravog stila kotiranja. Omogućeno je zaključavanje i zaštita od menjanja gripovanjem po celim oplatama ili po pojedinačnim pozicijama, zasebno za geometriju šipke i kote. Prilikom kreiranja novih entiteta omogućeno je lako postavljanje parametara prikaza, kao i direktno pozivanje dijaloga za oplate i dijaloga za stilove kotiranja. Uvedena je i mogućnost upozoravanja korisnika u slučaju korišćenja geometrije sa prevelikim koordinatama, kao i upozorenja pri formiranju ne-ravanske odnosno šipke sa 3D geometrijom kao mera zaštite od grešaka izazvanih crtanjem po 3D podlogama.

Jednostavan prelazak sa ArmCAD-a 2005
ArmCAD 6 je potpuno kompatibilan sa prethodnom verzijom. Svi crteži nacrtani programom ArmCAD 2005 mogu se otvoriti programom ArmCAD 6. Pored toga, omogućena je i veza unazad, odnosno snimanje crteža rađenog u ArmCAD-u 6 u format programa ArmCAD 2005. To se jednostavno obavlja korišćenjem posebne komande “Snimanje u format ArmCAD 2005”. Ovako izvezen crtež, otvoren u ArmCAD-u 2005 biće istovetan izvornom crtežu osim što neće imati sve nove detalje i opcije prikaza svojstvene ArmCAD-u 6.

Neophodna konfiguracija računara

• Windows 7, 8, 10, 11


AutoCAD 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ili 2024 (64-bit) (LT verzije AutoCAD-a nisu podržane)

ili

BricsCAD v14, v15, v16, v17, v18, v19, v20, v21, v22 and v23 ("Pro", "Platinum", "BIM" ili "Ultimate") ("Classic" i "Lite" konfiguracije nisu podržane)