ArmCAD

O programu

ArmCAD, program za izradu detalja armiranja

ArmCAD je program, koji integrisan u AutoCAD ili BricsCAD, pomaže u pravljenju visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja. Program ArmCAD oslobađa korisnika najnapornijeg dela posla - razvrstavanja, pozicioniranja, obeležavanja, brojanja, oblikovanja, sidrenja i kontrole grešaka. Sve ovo je omogućeno uz automatsko ažuriranje svih naknadnih izmena. U svakom trenutku, program omogućava automatsko generisanje specifikacije armature koja precizno i tačno prikazuje geometriju i količinu svake od upotrebljenih pozicija šipki na crtežu. Zajedno sa specifikacijom, automatski se generiše i rekapitulacija armature koja predstavlja zbirni prikaz količina armature. Pri upotrebi mrežaste armature, pored specifikacije i rekapitulacije, automatski se generiše i optimizovan plan sečenja koji omogućava da količinu sečenih a neiskorišćenih delova mreža bude najmanji mogući.

ArmCAD 6 je rezultat našeg dugotrajnog i intenzivnog rada na ugrađivanju višegodišnjeg iskustva i zahteva mnogobrojnih korisnika. U odnosu na ArmCAD 2005, verzija 6 donosi sveobuhvatno unapređenje i obezbeđuje lakši, brži, tačniji proces crtanja detalja armiranja. ArmCAD 6 omogućava optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. Pruža još veći stepen prilagodljivosti stilovima i pravilima izrade crteža. ArmCAD 6 ima pregledniji, upotrebljiviji i udobniji korisnički interfejs. Dvosmerno je kompatibilan sa prethodnom verzijom što znači da može i učitavati crteže rađene sa ArmCAD-om 2005 ali i snimati svoje crteže tako da se mogu otvoriti i programom ArmCAD 2005.

Glavne funkcije programa

• crtanje, pozicioniranje, kotiranje, obeležavanje i editovanje šipki, serija šipki i mrežaste armature


• Automatsko kreiranje kompletnih i detaljnih izveštaja specifikacije, rekapitulacije i plana sečenja šipki i mreža


• potpuno prilagodljiv različitim standardima i stilovima.


• Omogućeno je automatsko generisanje gotovih izvođačkih crteža na osnovu dimenzionisanja izvršenog programom Tower (verzije 5, 6,  7 i 8).


• Potpuno je integrisan u programe AutoCAD, odnosno BricsCAD.

Glavna svojstva ArmCAD-a 6

Podrška za novu CAD platformu
Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima izdanje i za Bricsys-ov program BricsCAD. BricsCAD je DWG kompatibilna i cenom veoma pristupačna CAD platforma. Izdanja programa ArmCAD 6 za AutoCAD i BricsCAD po funkcionalnosti su potpuno jednaka.

Optimalnije korišćenje i ušteda standardne armature
ArmCAD 6 sadrži kompletnu podršku za korišćenje šipki ograničene, unapred definisane dužine (nabavna, odnosno transportna dužina). Dodata je mogućnost automatske podele i nastavljanja šipki i serija šipki (konstantnih i promenljivih) na nekoliko unapred predefinisanih načina. Pozicije sa šipkama čije dužine prekoračuju nabavnu dužinu se posebno obeležavaju, a naročito skrećemo pažnju na automatsku izradu optimalnog plana sečenja šipki kako bi količina otpada bila najmanja.

Optimalnije korišćenje i ušteda mrežaste armature
ArmCAD 6 donosi novu funkcionalnost – popločavanje serijama mreža u faznom načinu gradnje. Na ovaj način, parčad mreža preostala iz prethodnih faza gradnje se mogu upotrebiti u popločavanju tekuće i narednih faza što dovodi do značajne uštede armature. Uvedena je mogućnost izrade plana sečenja sa tačnim uklapanjem radi još veće uštede.

Unapređenja u crtanju i obeležavanju
Uvedene su nove vrste pokazivača – takozvani “kontra” pokazivači kao i obeležavanje pokazivača “mini” oznakom pozicije.
Omogućeno je dodatno podešavanje uvođenjem dodatnih parametara - npr. podešavanje razmaka u ispisu kote ili podešavanje boje pokazivača strelice. Omogućeno je i zadavanje zasebne boje za svaki entitet koja nadjačava standardnu boju tog entiteta. Dodat je poseban, “ekstra-retki” prikaz serija, u kojem korisnik ručno ili poluautomatski može zadati koje šipke serije se crtaju a koje ne, ali i poseban način prikaza serije u osnovi sa prikazanom prvom i poslednjom šipkom. Pored toga omogućen je i “puni prikaz” koji čine prave geometrije šipki u oborenom položaju. Kako bi se olakšao rad sa Layout-ima i različitim razmerama u njima, omogućeno je uticanje na veličinu svake kote pojedinačno. Promenama u pozicijama grip tačaka dobijeno je lakše rukovanje i bolje postavljanje kota specifikatora, poprečnog preseka i oznake preseka.

Unapređenja u zadavanju šipki
Omogućeno je lako ubacivanje novih segmenata šipke na početak ili kraj, pretvaranje “obične” uzengije u “seizmičku” (sa preklopljenim segmentom) i obrnuto, a za tipske šipke je uvedena posebna vrsta specijalnih sa 3D geometrijom za lakše definisanje takozvanih “jahača”. Omogućeno je direktno instanciranje reprezenta (umesto prave instance šipke) pri pravljenju nove pozicije.

Unapređenja u zadavanju serija šipki
Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustine šipki – broja komada ili razmaka kako bi ostali nepromenjeni prilikom gripovanja serije. Kod promenljive serije u osnovi omogućeno je da se uneta oblast odnosi na izabrani segment šipke, a ne kao do sada isključivo na celu šipku. Uvedeno je postavljanje na crtež reprezenta varijabilne pozicije sa tačnom geometrijom jedne od šipki, i
postavljanje na crtež radioničkog crteža – takozvanog “specifikatora sa tablicom”.

Unapređenja u pravljenju poprečnih preseka
Pri vađenju preseka omogućeno je lako ručno podešavanje “dubinskog” redosleda presečenih šipki i pametno pamćenje redosleda pri uzastopnom vađenju poprečnih preseka iz istog nosača. Omogućeno je postavljanje šipki u poprečnom preseku bez kota, kao i njihovo naknadno kotiranje.

Novine u pomoćnim alatima
Omogućeno je arhiviranje i jednostavan prenos svih konfiguracionih fajlova (stilova kotiranja, propisa, formata izveštaja...) sa računara jednog korisnika na drugi. Omogućena je masovna automatska promena stila kotiranja u već nacrtanom crtežu. Pri postavljanju okvira crteža bilo kojeg formata moguće je dobiti obeležena mesta savijanja u skladu sa više standardnih načina savijanja.

Novine u izveštaju
Omogućeno je generisanje novih vrsta izveštaja - rekapitulacija šipki za svaku oplatu, rekapitulacija šipki po SNIP propisima, plan sečenja šipki. Dodato je prikazivanje novih vrsta podataka, kao što su neto količina ugrađenih mreža, ukupna dužina i težina ugrađenih šipki, broj komada celih šipki, dužina i težina šipki pri sečenju. Omogućeno je istovremeno generisanje dva izveštaja specifikacije šipki sa zasebnim sadržajem. Uvedeno je da izveštaj svake oplate počinje na novoj strani kao i da se svaki pojedinačni izveštaj isključi. Omogućeno je zasebno podešavanje prikaza tablica u vidu zasebnih fontova zaglavlja tablica i podešavanja boje linija u tablicama. Unapređeno je iscrtavanje simbola šipke u specifikaciji omogućavanjem drugačijeg obeležavanja lučnih, kosih i varijabilnih segmenata. Uvedena je i mogućnost automatskog obeležavanja neažurnih izveštaja na crtežu nakon bilo koje izmene koja utiče na specifikaciju kako bi se korisnik obavestio da je potrebno ponovno generisanje izveštaja.

Novine u korisničkom interfejsu
Kontrola i upravljanje programom su unapređeni pravljenjem preglednijih dijaloga i njihovom logičnijom organizacijom uz prikaz dodatnih podataka.

Novine u funkcijama za uređivanje
U bazi pozicija šipki i mreža su uvedene nove vrste sortiranja kao i istovremeno sortiranje po više kriterijuma sa mogućnošću zadavanja njihovog prioriteta, kao i mogućnost jedinstvene prenumeracije u okviru više oplata. Izvršeno je interno razdvajanje stilova kotiranja šipki i uzengija kako bi se omogućio lakši izbor pravog stila kotiranja. Omogućeno je zaključavanje i zaštita od menjanja gripovanjem po celim oplatama ili po pojedinačnim pozicijama, zasebno za geometriju šipke i kote. Prilikom kreiranja novih entiteta omogućeno je lako postavljanje parametara prikaza, kao i direktno pozivanje dijaloga za oplate i dijaloga za stilove kotiranja. Uvedena je i mogućnost upozoravanja korisnika u slučaju korišćenja geometrije sa prevelikim koordinatama, kao i upozorenja pri formiranju ne-ravanske odnosno šipke sa 3D geometrijom kao mera zaštite od grešaka izazvanih crtanjem po 3D podlogama.

Jednostavan prelazak sa ArmCAD-a 2005
ArmCAD 6 je potpuno kompatibilan sa prethodnom verzijom. Svi crteži nacrtani programom ArmCAD 2005 mogu se otvoriti programom ArmCAD 6. Pored toga, omogućena je i veza unazad, odnosno snimanje crteža rađenog u ArmCAD-u 6 u format programa ArmCAD 2005. To se jednostavno obavlja korišćenjem posebne komande “Snimanje u format ArmCAD 2005”. Ovako izvezen crtež, otvoren u ArmCAD-u 2005 biće istovetan izvornom crtežu osim što neće imati sve nove detalje i opcije prikaza svojstvene ArmCAD-u 6.

Neophodna konfiguracija računara

• Windows 7, 8, 10


AutoCAD 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ili 2016 (32-bit ili 64-bit), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ili 2022 (64-bit) (LT verzije AutoCAD-a nisu podržane)

ili

BricsCAD v14, v15, v16, v17, v18, v19 ili v20("Pro", "Platinum" ili "Ultimate") ("Classic" konfiguracije nisu podržane)