Tower

Vesti

Feb 18, 2011

Izašla je verzija 6 - Build 1412.

Omogućen je puni 3D eksport geometrije u Metal Studio.


May 05, 2010

Izašla je verzija 6 - Build 1410.

Dodata je funkcija za eksport geometrije u Metal Studio.


Nov 18, 2009

Izašla je verzija 6 - Build 1408.

Ispravljen problem sa instalacijom i lažnom detekcijom virusa iz Build-a 1407


Nov 18, 2009

Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima.

Rok važenja sertifikata je do 30.11.2011.


Nov 12, 2009

Izašla je verzija 6 - Build 1407.

Uvedeno je nekoliko novina među kojima su najvažnije - uvedeni EC 2 (EN 1992-1-1:2004) propisi za beton, Uvedeni kao zasebni TPBK (Hrvatski) propisi za beton, implementiran opsti Wood & Armer metod..

Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u:

 • Omogućeno sračunavanje uticaja u reduktoru i za multimodalne seizmičke slučajeve i za SRSS kombinacije
 • Uvedena mogućnost promene LKS reduktora
 • Uvedeni EC 2 (EN 1992-1-1:2004) propisi za beton
 • Uvedeni kao zasebni TPBK (Hrvatski) propisi za beton
 • Za EC bazirane propise za dimenzionisanje betona uvedena mogućnost menjanja parcijalnih koeficijenata za materijale.
 • Implementiran opsti Wood & Armer metod za uzimanje u obzir momenata uvrtanja pri dimenzionisanju ploča koji se primenjuje i na ploče sa neortogonalnom armaturom.
 • Uvedena mogućnost promene naziva JUS propisa za dimenzionisanje čelika
 • Uvedena mogućnost neispisivanja dužina iteracija usvojene armature na dijagramima usvojene armature u gredama

Pored ovih novina ova verzija sadrži i izvestan broj manjih izmena i ispravki


Apr 20, 2009

Izašla je verzija 6 - Build 1350.

Uvedeno je nekoliko novina – dodat je novi propis za dimenzionisanje čelika (EN 1993-1-1:2005), dodat je još jedan propis za seizmički proračun (EC8 HR odnosno Eurocode 8 - ENV) i implementiran je import modela iz IFC formata.

Osim ovih novina, ova verzija sadrzi i izvestan broj optimizacija, korekcija i ispravki.


Dec 24, 2008

Izašla je verzija 6 - Build 1315.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije – kalkulator za kontrolu ploča na probijanje, vođenje podužne armature prema liniji zatežućih sila, dodata je nova konvencija za prikaz površine uzengija, obeležavanje uticaja u linijskim i povrsinskim elementima na proizvoljnom mestu... Uputstvo za rad sa programom je ažurirano i sadrži opis svih novih opcija.

Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u, sortiranih prema poglavljima u uputsvu za rad sa programom:

 • mogućnost pojedinačnog izbora konfiguracionih fajlova koji se žele zadrzati pri novoj instalaciji. (opisano u uputstvu, poglavlje 1.2.1)
 • potpuno automatsko konfigurisanje komunikacije sa HASP kljucem pri mrežnoj instalaciji (1.2.2)
 • omoguceno je automatsko generisanje graničnih uslova na zidovima kojima se modelira mimoilaženje zidova u seizmičkom modelu (3.1.3)
 • pri definisanju kombinacija opterećenja kao i šeme kombinovanja za dimenzionisanje, omogućeno je pravljenje uslovnih kombinacija - “uvek kombinuj sa” je postalo jednosmerno (3.2.2 i 9.2)
 • dodate su nove napredne opcije za seizmički proračun – uticanje na aksijalnu krutost (6.1)
 • omogućeno je dodatno kotiranje uticaja u površinskim i linijskim elementima (8.5.5 i 8.6.5)
 • promenjena je konvencija prikaza uticaja u indirektnim linijskim elementima – sada se uticaji prikazuju transformisani u odnosu na lokalni koordinatni sistem 2D pogleda (8.10)
 • mogucnost podešavanja gustine integracije reduktora (8.11.1)
 • multiplikator oblasti armiranja pri usvajanju armature u pločama (9.3.4)
 • dve konvencije za izražavanje površine računski potrebnih uzengija (9.4.1.1)
 • vođenje podužne armature na osnovu linije zatežucih sila (9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.3, 9.4.5)
 • mogućnost podele tekstualnog izvestaja dimenzionisanja na izvestaje po entitetima (9.4.5)
 • unapređenje kontrole ploča na probijanje i implementacija kalkulatora za kontrolu ploca na probijanje (9.3.11)

Osim ovih novina, ova verzija sadrzi i izvestan broj optimizacija, korekcija i ispravki. Napomena: Implementacija importa modela iz IFC formata je odložena za sledeću verziju programa.


Oct 15, 2008

Izašla je verzija 6 - Build 1225.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih izmena - optimizacija i ispravki.

Najvažnije izmene u ovom Build-u odnose se na:

 • ispravke u kontroli ploča na probijanje
 • promena naziva materijala u dimenzionisanju čelika po Eurocode-u
 • ispravke u dimenzionisanju drveta po Eurocode-u
 • manje promene u definisanju proizvoljne seizmičke krive za proračun po Eurocode-u
 • optimizacija pri štampanju grafičkih blokova sa renderovanim prikazom modela
 • manja korekcija i optimizacija pri učitavanju fajlova iz Planeta i Tower-a 4

Sep 12, 2008

Izašla je verzija 6 - Build 1219.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije – kontrola ploča na probijanje, dimenzionisanje drveta po EC5, SRSS kombinovanje slucajeva opterećenja, globalizacija označavanja pomoćnih osa... Objavljeno je novo, kompletno uputstvo za rad sa programom Tower 6.

Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u:

 • razdvajanje vidljivosti ploca od zidova i vidljivosti greda i stubova (opisano u uputstvu, poglavlje 2.7)
 • editovanje parametara spiralne povrsi (3.1.9)
 • nove mogućnosti kod definisanja kombinacija opterećenja – “Uvek kombinuj sa” i “Alternativno” (3.2.1)
 • globalizacija opisa pomocnih osa (3.4.1.2)
 • SRSS kombinovanje slučajeva opterećenja (6.2.2)
 • kontrola ploča na probijanje (6.12.3)
 • dimenzionisanje čelika – JUS – unapređenje definisanja merodavnog opterećenja (6.13.1), nove mogućnosti pri kreiranju izveštaja (6.13.2), kontrola uporednih napona kao sastavni deo izveštaja stabilnosti (6.13.4)
 • dimenzionisanje čelika JUS,EC,SIA – unapređenje izveštaja kontrole napona (6.13.3)
 • dimenzionisanje drveta po EC (6.14.6 – 6.14.10)
 • unapređen eksport grafickih blokova u bitmapu i dxf (6.18.4)
 • unapređenje u generisanju izveštaja za grupe entiteta – tri algoritma sortiranja izveštaja (6.19)
 • editor hartije - mogucnost promene redosleda poglavlja u direktorijumu “Dodaci” (6.21.7)
 • dimenzionisanje betona SNIP – N 2, СНиП 2.01.07-85 - izmena parcijalnih koeficijenata za opterećenje snegom (u šemi kombinovanja)

Osim ovih novina, ova verzija sadrzi i izvestan broj korekcija, optimizacija i ispravki.


Apr 14, 2008

Izašla je verzija 6 - build 1112.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije - relativni ugib ploča, nove mogućnosti pri editovanju i eksportu blokova, lista za izbor pogleda, mogućnost pokretanja komandi preko definisanih prečica sa tastature... Diferencijalno uputstvo je ažurirano i sadrži opise svih novih opcija.

Evo kompletnog spiska novina u ovom Build-u:

 • snimanje trenutne vidljivosti modela (opisano u uputstvu, poglavlje 2.7)
 • lista za izbor pogleda (2.12)
 • vidljivost projektovanih tavanica radi i za kose poglede (2.13)
 • masovna promena fontova u parametrima iscrtavanja (3.6.1)
 • korisnički definisane prečice za pokretanje komandi sa tastature (3.6.4)
 • relativni ugib ploča (6.5)
 • eksport bloka u dxf ili bitmapu i iz editora hartije (6.17.4)
 • unapređena funkcionalnost pri editovanju blokova - višestruka selekcija tekstova, pomeranje, brisanje (6.21.3)
 • komanda za snimanje u editoru hartije (6.21.6)

Osim ovih novina, ova verzija sadrži i izvestan broj korekcija i ispravki.