Tower

Vesti

Jun 20, 2006

Izašla je verzija 5.5 - build 6107.

Novine u ovoj verziji:

 • Implementirane su promene u hrvatskim propisima za seizmiku. Dodat je novi propis (HRN-N) sa izmenjenim koeficijentima za kategoriju objekta i tip konstrukcije.

Osim ovoga, urađeno je nekoliko izmena i ispravki:

 • Razrešena je dvosmislenost u vezi putanje kabla prednaprezanja u slučajevima kada se više od dva segmenta prednaprezanja nastavljaju u istom čvoru.
 • U tekstualnom izveštaju za dimenzionisanje betonskih ploča po EC u nekim slučajevima je ispisivana vrednost za merodavne uticaje, različita od stvarno merodavnih vrednosti sa kojima je izvršeno dimenzionisanje.

Mar 31, 2006

Izašla je verzija 5.5 - build 6105

Novine u ovoj verziji:

 • Omogućeno lakše definisanje anvelopa opterećenja u obradi rezultata.
 • Pri pravljenju izveštaja omogućeno je premeštanje blokova iz jedne grane u drugu.
 • Omogućen eksport bloka u obliku bitmape (BMP fajla) proizvoljne rezolucije. Ovaj način eksporta aktiviraće se ako su u trenutku eksporta bloka istovremeno pritisnuti tasteri 'Ctrl' i 'Shift'.
 • Izmene kod generisanja oblasti armiranja ploče u gornjoj zoni. Sada se prave dva seta armature za gornju zonu, zavisno da li je pravac glavne armature bliži horizontalnom ili vertikalnom polozaju. Takodje, osim generisanja oblasti armiranja u gornjoj zoni sa jednom jedinstvenom sirinom, omogućeno je generisanje oblasti sa širinom koja je zavisna od veličine svetlog otvora ploče na tom mestu.
 • Dodata je mogućnost da se kombinacije, generisane šemom kombinovanja pri dimenzionisanju betona, dodaju u listu kombinacija opterećenja i koriste za druge vrste dimenzionisanja.
 • Omogućeno lakše i kontrolisanije pravljenje 'Plot window'-a grafičkih blokova.
 • Dimenzionisanje betonskih preseka po BULG EC - izmene u šemi kombinovanja i izmene u proračunu armature za smičuće sile.
 • Prelazak na rad sa najnovijim HASP drajverima. Od ove verzije korisnici sa mrežnom licencom moraće da koriste HASP Licence Manager 8.31 ili noviji (koji se može preuzeti sa stranice "Downloads").

Osim ovoga, urađeno je nekoliko poboljšanja, izmena i ispravki, predloženih od strane korisnika, kao što su:

 • Dimenzionisanje betonskih preseka PBAB87 - u specifičnim slučajevima dimenzionisanja nosača, napregnutih na pritisak sa malim ekscentricitetom, nije vršeno povećanje parcijalnih koeficijenata sigurnosti.
 • Rešen problem koji se javljao kod anvelopa sa kombinacijama sa pokretnim opterećenjem.
 • Pri operaciji spajanja kontura entiteta bez setova (opterećenja) izvodilo se spajanje i kada su opterećenja imala različite intenzitete.
 • Nekompletan potpis bloka pri eksportu bloka sa usvojenom armaturom u gredama.
 • U nekim odredjenim slučajevima dolazilo je do neslaganja u oznakama preseka seizmičkih zidova na crtezu i u izveštaju.

Feb 03, 2006

Izašla je verzija 5.5 - build 6017

U okviru ove verzije izvrseno je nekoliko manjih popravki koje su u vezi sa učitavanjem *.twr fajlova, brisanjem faza građenja i eksporta armature.


Dec 30, 2005

Izašla je verzija 5.5 - build 6012

Novine u ovoj verziji:

 • Eksport usvojene armature (za grede i ploče) u program ArmCAD 2005 (uključujući i '3d' eksport za prikaz prostornih detalja). Izbor verzije ArmCAD-a (2000 ili 2005) za koju će se raditi eksport, vrši se u dijalogu 'Funkcionalnost'.
 • Omogućene dve vrste klijentske instalacije - sa i bez kopiranja izvršnih fajlova.
 • Generisanje izveštaja za pokretna opterećenja.
 • Zadavanje i promena razmere eksportovanih blokova. Ispis trenutne razmere u potpisu bloka (znak %R u potpisu bloka će biti zamenjen sa vrednošću razmere bloka).
 • Mogućnost kopiranja opterećenja u druge slučajeve opterećenja korisćenjem obične komande za kopiranje.
 • Kod automatskog generisanja grafičkih blokova sa opterećenjem poštuje se trenutno postavljena vidljivost konstruktivnih entiteta.
 • Prikaz usvojene armature u renderu.
 • Nekoliko manjih izmena i prilagođavanja korisničkim zahtevima.

Sep 27, 2005

Izašla je verzija 5.4 - build 5326

Promene u ovoj verziji:

 • Dimenzionisanje betona - usaglašeno sa poslednjom verzijom EC2 propisa: promene u šemi kombinovanja i u vrednostima parcijalnih koeficijenata sigurnosti. Ispravljeno nekorektno crtanje dijagrama globalnog pomeranja greda u pravcu Z koje se javilo u Build-u 5321
 • Promenjene vrednosti default krive izvijanja za neke vrste preseka pri dimenzionisanju čelika po YUS-u.

Sep 09, 2005

Izašla je verzija 5.4 - build 5321.

Promene u ovoj verziji:

 • Osposobljen za automatsku instalaciju na 64-bitnom hardveru i 32-bitnom Windowsu
 • Osposobljen za rad na 64-bitnom Windowsu
 • Modalna analiza - pove
 • ćan maksimalan broj tonova koji se može proračunati Ispravka par manjih problema kod pravljenja izve
 • štaja za seizmičke zidove, proračun i usvajanje armature kod greda, kao i pri eksportu tih izvestaja u RTF format. Manje korekcije u algoritmu za generisanje mreže konačnih elemenata

May 12, 2005

Izašla je verzija 5.4 - build 5316

Zbog problema pri instalaciji HASP drajvera na racunarima sa Windows XP SP2 operativnim sistemom i AMD 64-bitnim procesorima, modifikovana je instalaciona procedura programa Tower. Za detaljnije informacije kliknite ovde.

Takode, ovom prilikom je otklonjeno i par manjih problema prijavljenih od strane korisnika.


Apr 11, 2005

Izašla je verzija 5.4 - build 5311

Izmene u okviru ove verzije su sledece:

 • Dimenzionisanje seizmickih zidova - pri analizi multimodalnih seizmickih uticaja omogucena je opcija proracuna armature sa uticajima proracunatim po SRSS šemi.
 • Dimenzionisanje betonskih preseka - podatak o secnosti uzengija ispisuje se i na dijagramima usvojene armature.
 • Dimenzionisanje betonskih preseka - korigovano obeležavanje armature greda sa rotiranim poprecnim presekom.
 • Dimenzionisanje betonskih preseka po MSZ - sada je moguce vrsiti proracun armature i bez uticaja izvijanja.
 • Onemoguceno pravljenje dupliranih tackastih i linijskih oslonaca u eksportovanoj tavanici.
 • Spreceno pokretanje nelinearnog proracuna za model sa pokretnim opterecenjem.
 • Multimodalna seizmika JUS - vrednost koeficijenta Ks u dijalogu sada se automatski osvežava pri promeni seizmicke zone i vrste konstrukcije.
 • Rešen problem sa iscrtavanjem strelica u preseku Nn spreg/sila.
 • Rešen problem kod prostih i nelinearnih štapova kod kojih je pod izvesnim okolnostima, a za slucaj da je podela štapova bila iskljucena, oslobadanje uticaja bilo nesimetricno.

Feb 17, 2005

Izašla je verzija 5.4 - build 5305

U ovoj verziji dodata je nova opcija u instalaciji mrežne verzije programa - za detaljnije informacije kliknite ovde. Izmene u okviru ove verzije su sledece:

 • Ubrzan algoritam iscrtavanja strelica opterecenja.
 • Promenjen algoritam za masovno menjanje karakteristika granicnih uslova iz razlicitih delova modela.
 • Promenjen postupak za proracun ekstrema napona za kombinacije i anvelopske slucajeve opterecenja.
 • Promenjen algoritam za integraciju opterecenja na gredama koje se proracunavaju sa opcijom 'Ofset'.
 • Osvežavanje lokalnog koordinatnog sistema kod greda posle komande 'Extend'.
 • Promenjen opseg i default vrednost za toleranciju nelinearnog proracuna.
 • Dimenzionisanje betonskih preseka: promenjen je algoritam za postavljanje uslova imperfekcije kod vitkih elemenata; omoguceno je zadavanje koeficijenta redukcije za beton (SNIP); promenjeni su globalni ulazni podaci za dimenzinisanje greda (SNIP, ACI, BS, MSZ).
 • Dimenzionisanje lameliranog drveta: promenjena je formula za proracun omege (JUS).

Dec 03, 2004

Izašla je verzija 5.4 - build 5212

Izmene u okviru ove verzije su sledece:

 • Dimenzionisanje betonskih preseka po SNIP-u - promenjen algoritam za proracun uzengija.
 • Dimenzionisanje betonskih preseka - u tekstualnom izveštaju dodat je podatak o secnosti uzengija.
 • Dimenzionisanje celicnih preseka po EC i SIA - promenjen je algoritam za proracun smicucih povrsina za I i [ profile i kontrolu napona.
 • TXT izvestaj - prevazideni problemi sa ispisom brojeva cvorova u anvelopskim slucajevima opterecenja.
 • Generisanje mreže konacnih elemenata - napravljene su izmene radi eliminacije eventualnih tolerancijskih problema.