Dec 23, 2020

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1466 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži nekoliko manjih novina i ispravki od kojih se najvažnije odnose na podršku za UP i UPE profile i ispravku nekoliko manjih problema sa transformacijama sloida limova i zavrtnjevakao i ispravka manjih problema pri vađenju preseka.

Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

* dodata je podrška za UP i UPE profile. Baza UP i UPE profila se isporučuje kao dodatna baza profila koju je moguće uvesti u glavnu bazu profila.

* male izmene u klijentskoj instalaciji kako bi se ređe dešavao problem sa nepronalaženjem servera

* Ispravka greske koja se javljala pri vađenju kosog preseka iz ukoso postavljenog štapa s limom i zavrtnjima kada su se simbol zavrtnjeva postavljali na pogresnom mestu.

* Ispravka greske s vadjenjem preseka sa stapom u preseku i limom u preseku ako je nulti lejer crteža bio nevidljiv.