Radimpex Forum Download Početna stranaKontaktTowerArmcadMetal StudioNorma Base

Migriranje

Tower 6 - prelazak sa verzije 5

Ovo mesto je namenjeno korisnicima programa Tower 5 kako bi se na najlakši i najbrži način upoznali sa novim mogućnostima verzije 6. Osim informacija u pisanom obliku, ovde će se nalaziti i brojne animacije koje ce na jasan i očigledan način ilustrovati nove mogućnosti programa Tower 6.

(priprema animacija je u toku)

Unos podataka


• Mogućnost definisanja i dimenzionisanja proizvoljnog poprečnog preseka greda.
• Mogućnost definisanja dvojake prirode graničnog uslova – jedne za statičku a jedne za dinamičku analizu (modalnu analizu i seizmicki proracun)
• Automatsko generisanje nosača od površinskih elemenata sa geometrijom poprečnog preseka preuzetom iz biblioteke proizvoljno definisanih tankozidnih poprečnih preseka.
• Mogućnost zadavanja nelinearnog ponašanja oslonaca (prijem sile samo jednog znaka) za reakcije R1,R2 i R3
• Grede sa već unetom aksijalnom silom (kablovi, zatege,...).
• Uticajna linija za presečne sile, deformaciju i reakcije i određivanje kritičnog položaja proizvoljnog pokretnog opterećenja i “pešacke navala”.
• Plan pozicija – zadavanje i automatsko generisanje tekstualno-numeričkog identifikatora - oznake pozicije.
• "Auto Save" - mogućnost automatskog snimanja ulaznih podataka u zadatim vremenskim intervalima
• Mogućnost definisanja "složenog pomocnog pogleda" - pogleda koji se sastoji od vise tavanica (nivoa) ili pomocnih pogleda istovremeno prikazanih u 2D pogledu. Olaksava prikaz i obradu rezultata kod krovova na vise voda, ploča sa stepeništem i sl.

Proračun

• Povećanje kapaciteta proracunskog modula. Uz odrzanje performansi (brzine), omogucen je proracun i visestruko vecih modela nego do sada.
• Seizmički proračun - definisanje koeficijenata za promenu krutosti ploča na savijanje, zidova na savijanje i oslonaca. U okviru zajedničkog proračuna se vrsi proračun sa dva različita modela - dinamički (seizmički) i statički.
• Modalna analiza - Povećan maksimalni broj tonova (128) koji se može izračunati i omoguceno je grupisanja masa u nivou tavanica kao i ukljucenje/iskljucenje oscilacija u bilo kom od pravaca (X,Y,Z). Takodje, omoguceno je uticanje na fizicke karakteristike modela u modalnoj analizi, nezavisno od modela za staticki proracun i to: uticanjem na krutost ploča, zidova i greda na savijanje, uticanjem na krutost oslonaca i opcijom za uzimanje u obzir krutosti dela flanši zida.
• Odredjivanje centra masa i centra krutosti i njihov grafički i tekstualni prikaz polozaja.

Obrada rezultata


• Izmenama u interfejsu i komandama omoguceno lakse i brze prikazivanje rezultata proracuna - kombo box na tool-bar-u za brzu promenu uticaja prikazanog dijagrama/izolinija a uticaji se prikazuju odmah pri pokretanju komandi)
• Mogućnost definisanja više anvelopskih slučajeva opterećenja i njihovo pamćenje u modelu.
• Ispis vrednosti uticaja (ordinata dijagrama, reakcija oslonaca) i u 3D prozoru
• Ocuvanje zadatih ulaznih parametara dimenzionisanja elemenata u slucaju ponovnog proracuna ili izmene u konstrukciji i njihovo automatsko pridruzivanje odgovarajucim elementima
• Mogućnost definisanja lokalnog koordinatnog sistema ploca u odnosu na koji ce se prikazivati uticaji. (ortogonalni/polarni).
• Za tačkaste oslonace u anvelopskim slučajevima opterećenja, pored ekstremnih, moguće je dobiti i vrednosti ostalih reakcija koje odgovaraju svakoj od ekstremnih vrednosti.
• Novi entitet “Reduktor” - omogućava da se uticaji iz više paralelnih elemenata (linijskih i povrsinskih) redukuju na jednu osu i prikazu ili obliku dijagrama ili uticaja u indirektnom elementu.
• Predmer - Automatsko generisanje tekstualnog izveštaja koji se sastoji od povrsine, duzine, zapremine i tezine selektovanih konstruktivnih elemenata, kao i rekapitulacije materijala.

Projektna dokumentacija

• Automatsko kreiranje projektne dokumentacije. Kreiranje serije grafičkih blokova sa prikazanim rezultatima i TXT izvestaja pomoću makroa koje korisnik definiše, kako statičkih uticaja tako i dimenzionisanja (beton, čelik, drvo). Mogućnost snimanja konfiguracije generatora da bi se i kasnije moglo izvršiti generisanje sa istim sadržajem i po istim pravilima.
• Poboljšanje prikaza grafičkih blokova - simboli čija se dimenzija zadaje u mm na hartiji, se uvek iscrtavaju sa zadatom veličinom u mm na hartiji bez obzira koliko je eksportovani blok naknadno skaliran (ili zumiran komandom "plot window").
• Pravljenje grafičkog bloka od trenutno vidljivog, zumiranog dela modela iz aktivnog prozora.
• Eksportovanje tekućeg prikaza iz aktivnog prozora u DXF fajl, u izabranoj razmeri.
• Eksportovanje u clipboard tekućeg prikaza iz aktivnog prozora u rezoluciji po želji (dpi)
• Import grafičkih blokova i tekstualnih izveštaja iz drugih projekata ("twp_d" fajlova)
• Omogućavanje pravljenja novih poglavlja, proizvoljnih imena radi poboljšanja organizacije dokumentacije.

Dimenzionisanje betona

• Obeležavanje mesta na gredi i ploci (simbolom i brojem) za koji se traži tekstualni izvestaj dimenzionisanja
• Kopiranje iteracija usvojene armature – sa jedne na drugu gredu
• Obogaćeni izveštaji dimenzionisanja – ispisom vrednosti tau napona i procenta armiranja.
• Ujednačavanje iteracija usvojene armature – anvelopa usvojene armature
• Legenda izolinija armature - omogućena je dodela proizvoljnog opisa svakoj ordinati i snimanje broja podela i ordinata konfiguracioni fajl radi ponovnog koriscenja.

Dimenzionisanje čelika

• Mogućnost dimenzionisanja proizvoljnog pojedinačnog štapa - kalkulator za čelik
• Mogućost zanemarivanja bilo kog uticaja
• Mogućnost dobijanja izveštaja na bilo kojem mestu posmatranog štapa
• Mogućnost uticanja korisnika na koeficijente zavisne od oblika dijagrama
• Povećana preglednost izveštaja u dijalogu za prikaz rezultata.
• Omogućeno štampanje tablice sa faktorima iskorišćenosti po svim kombinacijama
• TXT izvestaj sa merodavnim kombinacijama i faktorima sigurnosti

Dimenzionisanje drveta

• Mogućnost dimenzionisanja proizvoljnog pojedinačnog štapa - kalkulator za drvo
• Dimenzionisanje po EC
• Mogućnost zanemarivanja bilo kog uticaja
• Povećana preglednost izveštaja u dijalogu za prikaz rezultata.
• Omogućeno štampanje tablice sa faktorima iskorišćenosti po svim kombinacijama
• TXT izveštaj sa merodavnim kombinacijama i faktorima sigurnosti